Η ΠΑΡΟΎΣΑ ΜΕΤΆΦΡΑΣΗ ΈΧΕΙ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΌ ΧΑΡΑΚΤΉΡΑ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΊ ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΟΠΤΡΊΖΕΙ ΜΕ ΑΚΡΊΒΕΙΑ ΤΟ ΝΌΗΜΑ ΤΟΥ ΑΓΓΛΙΚΟΎ ΠΡΩΤΟΤΎΠΟΥ. ΟΙ ΈΝΝΟΙΕΣ ΤΩΝ ΌΡΩΝ, ΠΡΟΫΠΟΘΈΣΕΩΝ, ΔΙΑΤΆΞΕΩΝ ΚΑΙ ΕΓΓΥΉΣΕΩΝ ΠΟΥ ΠΕΡΙΈΧΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΌΝ ΥΠΌΚΕΙΝΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΑΝΤΊΣΤΟΙΧΟΥΣ ΟΡΙΣΜΟΎΣ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΊΕΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΉ ΓΛΏΣΣΑ. ΣΕ ΠΕΡΊΠΤΩΣΗ ΟΠΟΙΑΣΔΉΠΟΤΕ ΑΣΥΜΦΩΝΊΑΣ Ή ΑΣΥΝΈΠΕΙΑΣ ΜΕΤΑΞΎ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΚΉΣ ΈΚΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΡΌΝΤΟΣ ΚΕΙΜΈΝΟΥ ΚΑΙ ΤΥΧΌΝ ΜΕΤΑΦΡΆΣΕΩΝ, ΥΠΕΡΙΣΧΎΕΙ Η ΑΓΓΛΙΚΉ ΈΚΔΟΣΗ.

Σύμβαση επεξεργασίας παραγγελιών

μεταξύ

Πελάτης σύμφωνα με τους ΓΟΣ ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας (εφεξής "Υπεύθυνος Επεξεργασίας"),

και

Spreadly GmbH, Forstenrieder Weg 1G, 82065 Baierbrunn, Deutschland ως εκτελών την επεξεργασία δεδομένων (εφεξής "Εκτελών την επεξεργασία δεδομένων", ο υπεύθυνος επεξεργασίας και ο εκτελών την επεξεργασία δεδομένων από κοινού τα "Μέρη")

Προοίμιο

Ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας ανέθεσε στον Εκτελούντα την Επεξεργασία Δεδομένων στη ΓΟΣ (εφεξής "Κύρια Συμφωνία") τις υπηρεσίες που ορίζονται σε αυτήν. Μέρος της εκτέλεσης της σύμβασης είναι η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Ειδικότερα, το άρθρο 1 του ν. 28 ΓΚΠΔ επιβάλλει ειδικές απαιτήσεις για την εν λόγω ανατεθείσα επεξεργασία. Για να συμμορφωθούν με τις απαιτήσεις αυτές, τα μέρη συνάπτουν την ακόλουθη συμφωνία επεξεργασίας δεδομένων (εφεξής η "συμφωνία"), η εκτέλεση της οποίας δεν αμείβεται χωριστά, εκτός εάν συμφωνηθεί ρητά.

§ 1 Ορισμοί

(1) Σύμφωνα με το άρθρο 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 4 (7) ΓΚΠΔ, ο υπεύθυνος επεξεργασίας είναι η οντότητα που καθορίζει μόνη της ή από κοινού με άλλους υπεύθυνους επεξεργασίας τους σκοπούς και τα μέσα της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

(2) Σύμφωνα με το άρθρο 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 4 (8) του ΓΚΠΔ, εκτελών την επεξεργασία δεδομένων είναι ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο, μια αρχή, ένα ίδρυμα ή ένας άλλος φορέας που επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για λογαριασμό του υπεύθυνου επεξεργασίας.

(3) Σύμφωνα με το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 4 (1) ΓΚΠΔ, δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα είναι κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο (εφεξής "Υποκείμενο των δεδομένων")- ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο είναι εκείνο που μπορεί να ταυτοποιηθεί, άμεσα ή έμμεσα, ιδίως με αναφορά σε αναγνωριστικό στοιχείο, όπως όνομα, αριθμό ταυτότητας, δεδομένα θέσης, επιγραμμικό αναγνωριστικό ή σε έναν ή περισσότερους παράγοντες που σχετίζονται με τη φυσική, φυσιολογική, γενετική, ψυχική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητα του εν λόγω φυσικού προσώπου.

(4) Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που απαιτούν ειδική προστασία είναι δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σύμφωνα με το άρθρο 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 9 ΓΚΠΔ που αποκαλύπτουν τη φυλετική ή εθνοτική καταγωγή, τα πολιτικά φρονήματα, τις θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις ή τη συμμετοχή σε συνδικαλιστική οργάνωση των Υποκειμένων των Δεδομένων, δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σύμφωνα με το άρθρο 9 ΓΚΠΔ. 10 ΓΚΠΔ σχετικά με ποινικές καταδίκες και ποινικά αδικήματα ή σχετικά μέτρα ασφαλείας, καθώς και γενετικά δεδομένα σύμφωνα με το άρθρο 10 ΓΚΠΔ. 4 (13) ΓΚΠΔ, βιομετρικά δεδομένα σύμφωνα με το άρθρο 4 του ΓΚΠΔ, βιομετρικά δεδομένα σύμφωνα με το άρθρο 4 του ΓΚΠΔ. 4 (14) ΓΚΠΔ, δεδομένα υγείας σύμφωνα με το άρθρο 4 (14) ΓΚΠΔ, δεδομένα υγείας σύμφωνα με το άρθρο 4 (14) ΓΚΠΔ. 4 (15) ΓΚΠΔ, καθώς και δεδομένα σχετικά με τη σεξουαλική ζωή ή τον σεξουαλικό προσανατολισμό ενός φυσικού προσώπου.

(5) Σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 2 του ΓΚΠΔ, η επεξεργασία είναι κάθε πράξη ή σύνολο πράξεων που εκτελείται σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, είτε με αυτόματο μέσο είτε όχι, όπως η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η αρχειοθέτηση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση, η διαβούλευση, η χρήση, η γνωστοποίηση με διαβίβαση, η διάδοση ή η με άλλο τρόπο διάθεση, η ευθυγράμμιση ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή.

(6) Σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 21 του ΓΚΠΔ, η εποπτική αρχή είναι ανεξάρτητη κρατική αρχή που έχει συσταθεί από κράτος μέλος σύμφωνα με το άρθρο 51 του ΓΚΠΔ.

§ 2 Αντικείμενο της σύμβασης

(1) Ο Εκτελών την επεξεργασία δεδομένων παρέχει τις υπηρεσίες που καθορίζονται στην Κύρια Σύμβαση για τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας. Με τον τρόπο αυτό, ο Εκτελών την Επεξεργασία αποκτά πρόσβαση σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, τα οποία ο Εκτελών την Επεξεργασία επεξεργάζεται για τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας αποκλειστικά για λογαριασμό και σύμφωνα με τις οδηγίες του Υπεύθυνου Επεξεργασίας. Το πεδίο εφαρμογής και ο σκοπός της επεξεργασίας δεδομένων από τον εκτελούντα την επεξεργασία δεδομένων καθορίζονται στην Κύρια Σύμβαση και σε τυχόν σχετικές περιγραφές υπηρεσιών. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας είναι υπεύθυνος για την αξιολόγηση του παραδεκτού της επεξεργασίας δεδομένων.

(2) Τα μέρη συνάπτουν την παρούσα συμφωνία για να προσδιορίσουν τα αμοιβαία δικαιώματα και τις υποχρεώσεις βάσει της νομοθεσίας για την προστασία των δεδομένων. Σε περίπτωση αμφιβολίας, οι διατάξεις της παρούσας συμφωνίας υπερισχύουν των διατάξεων της Κύριας Σύμβασης.

(3) Οι διατάξεις της παρούσας σύμβασης εφαρμόζονται σε όλες τις δραστηριότητες που σχετίζονται με την Κύρια Σύμβαση κατά τις οποίες ο Εκτελών την Επεξεργασία Δεδομένων και οι υπάλληλοί του ή τα εξουσιοδοτημένα από τον Εκτελούντα την Επεξεργασία Δεδομένων πρόσωπα έρχονται σε επαφή με δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που προέρχονται από τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας ή συλλέγονται για λογαριασμό του Υπεύθυνου Επεξεργασίας.

(4) Η διάρκεια της παρούσας συμφωνίας διέπεται από τη διάρκεια της Κύριας Σύμβασης, εκτός εάν οι ακόλουθες διατάξεις δημιουργούν περαιτέρω υποχρεώσεις ή δικαιώματα καταγγελίας.

§ 3 Δικαίωμα διδασκαλίας

(1) Ο εκτελών την επεξεργασία δεδομένων μπορεί να συλλέγει, να επεξεργάζεται ή να χρησιμοποιεί δεδομένα μόνο στο πλαίσιο της Κύριας Σύμβασης και σύμφωνα με τις οδηγίες του υπεύθυνου επεξεργασίας. Εάν ο Εκτελών την επεξεργασία δεδομένων υποχρεούται να προβεί σε περαιτέρω επεξεργασία βάσει του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή των κρατών μελών στα οποία υπόκειται, ενημερώνει τον υπεύθυνο επεξεργασίας για τις εν λόγω νομικές απαιτήσεις πριν από την επεξεργασία.

(2) Οι οδηγίες του ελεγκτή καθορίζονται αρχικά από την παρούσα συμφωνία. Στη συνέχεια, μπορούν να τροποποιηθούν, να συμπληρωθούν ή να αντικατασταθούν από τον υπεύθυνο επεξεργασίας εγγράφως ή σε μορφή κειμένου με ατομικές οδηγίες (ατομικές οδηγίες). Ο υπεύθυνος επεξεργασίας δικαιούται να εκδίδει τέτοιες οδηγίες ανά πάσα στιγμή. Αυτό περιλαμβάνει οδηγίες σχετικά με τη διόρθωση, τη διαγραφή και τη δέσμευση δεδομένων.

(3) Όλες οι οδηγίες που εκδίδονται τεκμηριώνονται από τον ελεγκτή. Οι οδηγίες που υπερβαίνουν την υπηρεσία που συμφωνείται στην Κύρια Σύμβαση θα αντιμετωπίζονται ως αίτημα για αλλαγή της υπηρεσίας.

(4) Εάν ο εκτελών την επεξεργασία δεδομένων είναι της γνώμης ότι μια εντολή του υπεύθυνου επεξεργασίας παραβιάζει τις διατάξεις περί προστασίας δεδομένων, ενημερώνει σχετικά τον υπεύθυνο επεξεργασίας χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση. Ο Εκτελών την επεξεργασία δεδομένων δικαιούται να αναστείλει την εφαρμογή της σχετικής εντολής έως ότου αυτή επιβεβαιωθεί ή τροποποιηθεί από τον υπεύθυνο επεξεργασίας. Ο εκτελών την επεξεργασία δεδομένων μπορεί να αρνηθεί την εκτέλεση μιας προφανώς παράνομης εντολής.

§ 4 Είδη δεδομένων που υποβάλλονται σε επεξεργασία, ομάδα υποκειμένων δεδομένων, τρίτη χώρα

(1) Στο πλαίσιο της υλοποίησης της Κύριας Σύμβασης, ο Εκτελών την Επεξεργασία Δεδομένων έχει πρόσβαση στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που προσδιορίζονται λεπτομερέστερα στο Παράρτημα 1..

(2) Η ομάδα των υποκειμένων δεδομένων που επηρεάζονται από την επεξεργασία δεδομένων παρατίθεται στο Παράρτημα 1..

(3) Η διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε τρίτη χώρα μπορεί να πραγματοποιηθεί υπό τους όρους του άρθρου 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 44 επ. GDPR.

§ 5 Προστατευτικά μέτρα του εκτελούντος την επεξεργασία δεδομένων

(1) Ο εκτελών την επεξεργασία δεδομένων υποχρεούται να τηρεί τις νομοθετικές διατάξεις περί προστασίας δεδομένων και να μην αποκαλύπτει πληροφορίες που έχει λάβει από τον τομέα του υπεύθυνου επεξεργασίας σε τρίτους ή να μην τις εκθέτει στην πρόσβασή τους. Τα έγγραφα και τα δεδομένα πρέπει να διασφαλίζονται από την αποκάλυψη σε μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα, λαμβάνοντας υπόψη την κατάσταση της τεχνολογίας.

(2) Ο εκτελών την επεξεργασία δεδομένων οργανώνει την εσωτερική οργάνωση στον τομέα ευθύνης του κατά τρόπο που να πληροί τις ειδικές απαιτήσεις προστασίας των δεδομένων. Πρέπει να έχει λάβει τα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα που ορίζονται στο Παράρτημα 2 για την επαρκή προστασία των δεδομένων του υπεύθυνου επεξεργασίας σύμφωνα με το άρθρο 2 του παρόντος. 32 ΓΚΠΔ, τα οποία ο υπεύθυνος επεξεργασίας αναγνωρίζει ως επαρκή. Ο Εκτελών την Επεξεργασία διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει τα μέτρα ασφαλείας που λαμβάνει, διασφαλίζοντας παράλληλα ότι δεν υπολείπεται το συμβατικά συμφωνημένο επίπεδο προστασίας.

(3) Τα πρόσωπα που απασχολούνται στην επεξεργασία δεδομένων από τον εκτελούντα την επεξεργασία δεδομένων απαγορεύεται να συλλέγουν, να επεξεργάζονται ή να χρησιμοποιούν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα χωρίς άδεια. Ο Εκτελών την Επεξεργασία Δεδομένων υποχρεώνει όλα τα πρόσωπα στα οποία έχει αναθέσει την επεξεργασία και την εκτέλεση της παρούσας σύμβασης (εφεξής "εργαζόμενοι") αναλόγως (υποχρέωση εχεμύθειας, άρθρο 2, παρ. 28 (3) lit. b ΓΚΠΔ) και διασφαλίζει την τήρηση της υποχρέωσης αυτής με τη δέουσα επιμέλεια.

(4) Ο εκτελών την επεξεργασία δεδομένων έχει διορίσει υπεύθυνο προστασίας δεδομένων. Ο υπεύθυνος προστασίας δεδομένων του εκτελούντος την επεξεργασία είναι η heyData GmbH, Schützenstr. 5, 10117 Berlin, datenschutz@heydata.eu, www.heydata.eu.

§ 6 Υποχρεώσεις ενημέρωσης του εκτελούντος την επεξεργασία δεδομένων

(1) Σε περίπτωση διαταραχών, ύποπτων παραβιάσεων της προστασίας δεδομένων ή παραβιάσεων των συμβατικών υποχρεώσεων του εκτελούντος την επεξεργασία δεδομένων, ύποπτων περιστατικών που σχετίζονται με την ασφάλεια ή άλλων παρατυπιών κατά την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τον εκτελούντα την επεξεργασία δεδομένων, από πρόσωπα που απασχολούνται από αυτόν στο πλαίσιο της σύμβασης ή από τρίτους, ο εκτελών την επεξεργασία δεδομένων ενημερώνει τον υπεύθυνο επεξεργασίας χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση. Το ίδιο ισχύει και για τους ελέγχους του εκτελούντος την επεξεργασία δεδομένων από την εποπτική αρχή προστασίας δεδομένων. Η κοινοποίηση παραβίασης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα περιλαμβάνει τουλάχιστον τις ακόλουθες πληροφορίες:

(α) περιγραφή της φύσης της παραβίασης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, συμπεριλαμβανομένων, στο μέτρο του δυνατού, των κατηγοριών και του αριθμού των υποκειμένων δεδομένων που επηρεάζονται, των κατηγοριών που επηρεάζονται και του αριθμού των αρχείων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που επηρεάζονται,

(β) περιγραφή των μέτρων που έλαβε ή πρότεινε ο εκτελών την επεξεργασία δεδομένων για την αντιμετώπιση της παραβίασης και, κατά περίπτωση, μέτρα για τον μετριασμό των πιθανών αρνητικών συνεπειών της,

(γ) περιγραφή των πιθανών συνεπειών της παραβίασης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

(2) Ο Εκτελών την επεξεργασία δεδομένων λαμβάνει αμέσως τα αναγκαία μέτρα για την ασφάλεια των δεδομένων και τον μετριασμό τυχόν δυσμενών συνεπειών για τα υποκείμενα των δεδομένων, ενημερώνει σχετικά τον υπεύθυνο επεξεργασίας και ζητά περαιτέρω οδηγίες.

(3) Επιπλέον, ο εκτελών την επεξεργασία δεδομένων υποχρεούται να ενημερώνει τον υπεύθυνο επεξεργασίας ανά πάσα στιγμή στο μέτρο που τα δεδομένα του υπευθύνου επεξεργασίας επηρεάζονται από παραβίαση σύμφωνα με την παράγραφο 1.

(4) Ο εκτελών την επεξεργασία δεδομένων ενημερώνει τον υπεύθυνο επεξεργασίας για κάθε σημαντική αλλαγή στα μέτρα ασφαλείας σύμφωνα με το τμήμα 5 παράγραφος 2.

§ 7 Δικαιώματα ελέγχου του υπεύθυνου επεξεργασίας

(1) Ο υπεύθυνος επεξεργασίας μπορεί να βεβαιωθεί για τα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα του εκτελούντος την επεξεργασία δεδομένων πριν από την έναρξη της επεξεργασίας δεδομένων και στη συνέχεια τακτικά σε ετήσια βάση. Για τον σκοπό αυτό, ο υπεύθυνος επεξεργασίας μπορεί, για παράδειγμα, να λάβει πληροφορίες από τον εκτελούντα την επεξεργασία δεδομένων, να λάβει υφιστάμενα πιστοποιητικά από εμπειρογνώμονες, πιστοποιήσεις ή εσωτερικούς ελέγχους ή, μετά από έγκαιρο συντονισμό, να επιθεωρήσει προσωπικά τα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα του εκτελούντος την επεξεργασία δεδομένων κατά τις συνήθεις εργάσιμες ώρες ή να τα επιθεωρήσει από αρμόδιο τρίτο μέρος, υπό την προϋπόθεση ότι το τρίτο μέρος δεν βρίσκεται σε ανταγωνιστική σχέση με τον εκτελούντα την επεξεργασία δεδομένων. Ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας διενεργεί ελέγχους μόνο στον αναγκαίο βαθμό και δεν διαταράσσει δυσανάλογα τις λειτουργίες του Εκτελούντος την Επεξεργασία Δεδομένων κατά τη διαδικασία αυτή.

(2) Ο εκτελών την επεξεργασία δεδομένων αναλαμβάνει την υποχρέωση να παρέχει στον υπεύθυνο επεξεργασίας, κατόπιν προφορικού ή γραπτού αιτήματος του τελευταίου και εντός εύλογου χρονικού διαστήματος, όλες τις πληροφορίες και τα αποδεικτικά στοιχεία που απαιτούνται για τη διενέργεια ελέγχου των τεχνικών και οργανωτικών μέτρων του εκτελούντος την επεξεργασία δεδομένων.

(3) Ο υπεύθυνος επεξεργασίας τεκμηριώνει τα αποτελέσματα της επιθεώρησης και ενημερώνει σχετικά τον εκτελούντα την επεξεργασία δεδομένων. Σε περίπτωση σφαλμάτων ή παρατυπιών που ο υπεύθυνος επεξεργασίας διαπιστώνει, ιδίως κατά την επιθεώρηση των αποτελεσμάτων της επιθεώρησης, ο υπεύθυνος επεξεργασίας ενημερώνει τον εκτελούντα την επεξεργασία δεδομένων χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση. Εάν κατά τη διάρκεια του ελέγχου διαπιστωθούν γεγονότα, η μελλοντική αποφυγή των οποίων απαιτεί αλλαγές στη διαταχθείσα διαδικασία, ο υπεύθυνος επεξεργασίας ενημερώνει χωρίς καθυστέρηση τον εκτελούντα την επεξεργασία δεδομένων για τις αναγκαίες διαδικαστικές αλλαγές.

§ 8 Χρήση παρόχων υπηρεσιών

(1) Οι συμβατικά συμφωνημένες υπηρεσίες εκτελούνται με τη συμμετοχή των παρόχων υπηρεσιών που αναφέρονται στο Παράρτημα 3 (εφεξής "υποεπεξεργαστές"). Ο υπεύθυνος επεξεργασίας παρέχει στον εκτελούντα την επεξεργασία δεδομένων τη γενική εξουσιοδότησή του κατά την έννοια του άρθρου 28 παράγραφος 2 εδάφιο 1 του ΓΚΠΔ να προσλάβει πρόσθετους υποεπεξεργαστές στο πλαίσιο των συμβατικών του υποχρεώσεων ή να αντικαταστήσει τους ήδη προσληφθέντες υποεπεξεργαστές.

(2) Ο εκτελών την επεξεργασία δεδομένων ενημερώνει τον υπεύθυνο επεξεργασίας πριν από κάθε προβλεπόμενη αλλαγή σε σχέση με τη συμμετοχή ή την αντικατάσταση ενός υπεργολάβου. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας μπορεί να αντιταχθεί στην προβλεπόμενη συμμετοχή ή αντικατάσταση ενός υπεργολάβου επεξεργασίας για σημαντικό λόγο σύμφωνα με το δίκαιο προστασίας δεδομένων.

(3) Η αντίρρηση για την προβλεπόμενη συμμετοχή ή αντικατάσταση ενός υπεργολάβου επεξεργασίας πρέπει να υποβληθεί εντός 2 εβδομάδων από την παραλαβή της ενημέρωσης σχετικά με την αλλαγή. Εάν δεν διατυπωθεί αντίρρηση, η συμμετοχή ή η αντικατάσταση θεωρείται εγκεκριμένη. Εάν υπάρχει σημαντικός λόγος βάσει της νομοθεσίας περί προστασίας δεδομένων και δεν είναι δυνατή η εξεύρεση φιλικής λύσης μεταξύ του υπευθύνου επεξεργασίας και του εκτελούντος την επεξεργασία, ο υπεύθυνος επεξεργασίας έχει ειδικό δικαίωμα καταγγελίας στο τέλος του μήνα που έπεται της ένστασης.

(4) Κατά την πρόσληψη υπεργολάβων επεξεργασίας, ο εκτελών την επεξεργασία δεδομένων τους υποχρεώνει σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας συμφωνίας.

(5) Δεν υφίσταται σχέση υποεπεξεργαστή κατά την έννοια των παρόντων διατάξεων εάν ο εκτελών την επεξεργασία δεδομένων αναθέτει σε τρίτους υπηρεσίες που θεωρούνται καθαρά βοηθητικές υπηρεσίες. Σε αυτές περιλαμβάνονται, για παράδειγμα, οι ταχυδρομικές, μεταφορικές και ναυτιλιακές υπηρεσίες, οι υπηρεσίες καθαρισμού, οι τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες χωρίς ειδική αναφορά σε υπηρεσίες που παρέχει ο εκτελών την επεξεργασία δεδομένων στον υπεύθυνο επεξεργασίας και οι υπηρεσίες φύλαξης. Οι υπηρεσίες συντήρησης και δοκιμών συνιστούν σχέσεις υποεπεξεργαστή που απαιτούν συγκατάθεση, εφόσον παρέχονται για συστήματα ΤΠ που χρησιμοποιούνται επίσης σε σχέση με την παροχή υπηρεσιών προς τον υπεύθυνο επεξεργασίας.

§ 9 Αιτήματα και δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων

(1) Ο εκτελών την επεξεργασία δεδομένων υποστηρίζει τον υπεύθυνο επεξεργασίας με κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα κατά την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του υπευθύνου επεξεργασίας σύμφωνα με τα άρθρα 12-22 και 32 έως 36 ΓΚΠΔ.

(2) Εάν ένα Υποκείμενο Δεδομένων διεκδικεί δικαιώματα, όπως το δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης ή διαγραφής όσον αφορά τα δεδομένα του, απευθείας έναντι του εκτελούντος την επεξεργασία δεδομένων, ο τελευταίος δεν αντιδρά αυτοτελώς, αλλά παραπέμπει το Υποκείμενο Δεδομένων στον υπεύθυνο επεξεργασίας και αναμένει τις οδηγίες του υπεύθυνου επεξεργασίας.

§ 10 Ευθύνη

(1) Στην εσωτερική σχέση με τον εκτελούντα την επεξεργασία δεδομένων, ο υπεύθυνος επεξεργασίας ευθύνεται μόνος του έναντι του υποκειμένου των δεδομένων για την αποκατάσταση της ζημίας που υπέστη ένα υποκείμενο των δεδομένων λόγω μη επιτρεπτής ή εσφαλμένης επεξεργασίας δεδομένων σύμφωνα με τους νόμους περί προστασίας δεδομένων ή χρήσης στο πλαίσιο της ανατεθείσας επεξεργασίας.

(2) Ο εκτελών την επεξεργασία δεδομένων έχει απεριόριστη ευθύνη για ζημία, εφόσον η αιτία της ζημίας βασίζεται σε εκ προθέσεως ή βαριάς αμέλειας παράβαση καθήκοντος από τον εκτελούντα την επεξεργασία δεδομένων, τον νόμιμο εκπρόσωπο ή τον πληρεξούσιο αντιπρόσωπό του.

(3) Ο εκτελών την επεξεργασία δεδομένων ευθύνεται για αμελή συμπεριφορά μόνο σε περίπτωση παραβίασης υποχρέωσης, η εκπλήρωση της οποίας αποτελεί προϋπόθεση για την καλή εκτέλεση της σύμβασης και στην τήρηση της οποίας ο υπεύθυνος επεξεργασίας βασίζεται τακτικά και μπορεί να βασιστεί, αλλά περιορίζεται στη μέση ζημία που είναι τυπική για τη σύμβαση. Κατά τα λοιπά, η ευθύνη του εκτελούντος την επεξεργασία -συμπεριλαμβανομένων των πληρεξουσίων του- αποκλείεται.

(4) Ο περιορισμός της ευθύνης σύμφωνα με το άρθρο 10.3 δεν ισχύει για αξιώσεις αποζημίωσης που απορρέουν από βλάβη της ζωής, του σώματος, της υγείας ή από την ανάληψη εγγύησης.

§ 11 Καταγγελία της Κύριας Σύμβασης

(1) Μετά τη λήξη της Κύριας Σύμβασης, ο Εκτελών την Επεξεργασία επιστρέφει στον Υπεύθυνο Επεξεργασίας όλα τα έγγραφα, τα δεδομένα και τους φορείς δεδομένων που του έχουν παρασχεθεί ή - κατόπιν αιτήματος του Υπεύθυνου Επεξεργασίας, εκτός εάν υπάρχει υποχρέωση αποθήκευσης των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα βάσει του δικαίου της Ένωσης ή του δικαίου της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας - τα διαγράφει. Αυτό ισχύει επίσης για τυχόν αντίγραφα ασφαλείας δεδομένων στον εκτελούντα την επεξεργασία δεδομένων. Ο εκτελών την επεξεργασία δεδομένων παρέχει, κατόπιν αιτήματος, τεκμηριωμένη απόδειξη της ορθής διαγραφής οποιωνδήποτε δεδομένων.

(2) Ο υπεύθυνος επεξεργασίας έχει το δικαίωμα να ελέγχει την πλήρη και συμβατική επιστροφή ή διαγραφή των δεδομένων στον εκτελούντα την επεξεργασία δεδομένων με τον κατάλληλο τρόπο.

(3) Ο Εκτελών την επεξεργασία δεδομένων υποχρεούται να τηρεί εμπιστευτικά τα δεδομένα των οποίων έλαβε γνώση σε σχέση με την Κύρια Σύμβαση ακόμη και μετά τη λήξη της Κύριας Σύμβασης. Η παρούσα σύμβαση παραμένει σε ισχύ και μετά τη λήξη της Κύριας Σύμβασης, εφόσον ο Εκτελών την Επεξεργασία Δεδομένων έχει στη διάθεσή του δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τα οποία του έχει διαβιβάσει ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας ή τα οποία έχει συλλέξει για λογαριασμό του Υπεύθυνου Επεξεργασίας.

§ 12 Τελικές διατάξεις

(1) Στο βαθμό που ο εκτελών την επεξεργασία δεδομένων δεν εκτελεί ρητά δωρεάν ενέργειες υποστήριξης βάσει της παρούσας συμφωνίας, μπορεί να χρεώνει τον υπεύθυνο επεξεργασίας με εύλογη αμοιβή για τον λόγο αυτό, εκτός εάν οι ενέργειες ή παραλείψεις του ίδιου του εκτελούντος την επεξεργασία δεδομένων κατέστησαν άμεσα αναγκαία την εν λόγω υποστήριξη.

(2) Οι τροποποιήσεις και οι συμπληρώσεις της παρούσας συμφωνίας πρέπει να γίνονται εγγράφως. Αυτό ισχύει επίσης για κάθε παραίτηση από την παρούσα τυπική απαίτηση. Η προτεραιότητα των επιμέρους συμβατικών συμφωνιών δεν θίγεται.

(3) Εάν μεμονωμένες διατάξεις της παρούσας συμφωνίας είναι ή καθίστανται εν όλω ή εν μέρει άκυρες ή μη εκτελεστές, αυτό δεν επηρεάζει την εγκυρότητα των υπόλοιπων διατάξεων.

(4) Η παρούσα συμφωνία υπόκειται στο γερμανικό δίκαιο.

Παράρτημα 1 - Περιγραφή των δεδομένων/κατηγοριών δεδομένων και των θιγόμενων υποκειμένων δεδομένων/ομάδων θιγόμενων υποκειμένων δεδομένων

Τύπος πελάτη Κατηγορίες υποκειμένων των δεδομένων Κατηγορίες δεδομένων
Λογαριασμοί της εταιρείας Εργαζόμενοι Όνομα, στοιχεία επικοινωνίας, θέση, τμήμα, φωτογραφία, στοιχεία εταιρείας, σύνδεσμοι στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης
Εταιρικοί λογαριασμοί & μεμονωμένοι χρήστες Ενδιαφερόμενα μέρη Διεύθυνση IP (πόλη, χώρα), στοιχεία επικοινωνίας, όνομα, εταιρεία, μήνυμα (προαιρετικό)

Παράρτημα 2 - Τεχνικά και οργανωτικά μέτρα του εκτελούντος την επεξεργασία δεδομένων

1. Εισαγωγή

Το παρόν έγγραφο συνοψίζει τα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα που λαμβάνει ο Εκτελών την Επεξεργασία κατά την έννοια του Άρθρου. 32 παρ. 1 ΓΚΠΔ. Πρόκειται για μέτρα που λαμβάνει ο Εκτελών την επεξεργασία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Σκοπός του εγγράφου είναι να υποστηρίξει τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων λογοδοσίας που υπέχει βάσει του άρθρου 3 του ν. 5 παρ. 2 ΓΚΠΔ.

2. Εμπιστευτικότητα (άρθρο 32 παράγραφος 1 στοιχείο β ΓΚΠΔ)

2.1 Έλεγχος εισόδου

Τα ακόλουθα μέτρα που εφαρμόζονται αποτρέπουν την πρόσβαση μη εξουσιοδοτημένων προσώπων στα συστήματα επεξεργασίας δεδομένων:

 • Εργασία από το σπίτι: μη εξουσιοδοτημένα άτομα δεν έχουν πρόσβαση στα σπίτια των εργαζομένων

 • Εργασία στο γραφείο στο σπίτι: οδηγία προς τους εργαζόμενους να εργάζονται σε ξεχωριστό γραφείο από το σαλόνι τους, αν είναι δυνατόν

2.2 Έλεγχος εισδοχής

Τα ακόλουθα μέτρα που εφαρμόζονται αποτρέπουν την πρόσβαση μη εξουσιοδοτημένων προσώπων στα συστήματα επεξεργασίας δεδομένων:

 • Αυθεντικοποίηση με χρήστη και κωδικό πρόσβασης

 • Χρήση τειχών προστασίας

 • Χρήση της διαχείρισης κινητών συσκευών

 • Κρυπτογράφηση φορέων δεδομένων

 • Αυτόματο κλείδωμα επιφάνειας εργασίας

 • Διαχείριση εξουσιοδοτήσεων χρηστών

 • Δημιουργία προφίλ χρήστη

 • Κεντρικοί κανόνες κωδικού πρόσβασης

 • Χρήση ελέγχου ταυτότητας 2 παραγόντων

 • Πολιτική της εταιρείας για ασφαλείς κωδικούς πρόσβασης

 • Γενικές οδηγίες για το χειροκίνητο κλείδωμα της επιφάνειας εργασίας κατά την αποχώρηση από το σταθμό εργασίας

2.3 Έλεγχος πρόσβασης

Τα ακόλουθα μέτρα που εφαρμόζονται διασφαλίζουν ότι μη εξουσιοδοτημένα άτομα δεν έχουν πρόσβαση σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα:

 • Καταγραφή της πρόσβασης σε εφαρμογές (ιδίως κατά την εισαγωγή, αλλαγή και διαγραφή δεδομένων)

 • Ο αριθμός των διαχειριστών διατηρείται όσο το δυνατόν μικρότερος

 • Διαχείριση των δικαιωμάτων των χρηστών από τους διαχειριστές του συστήματος

 • Οδηγία προς τους εργαζομένους ότι τα δεδομένα θα διαγράφονται μόνο μετά από διαβούλευση

2.4 Έλεγχος διαχωρισμού

Τα ακόλουθα μέτρα διασφαλίζουν ότι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγονται για διαφορετικούς σκοπούς υποβάλλονται σε χωριστή επεξεργασία:

 • Φυσικά χωριστή αποθήκευση σε χωριστά συστήματα ή φορείς δεδομένων

 • Διαχωρισμός του συστήματος παραγωγής και δοκιμής

 • Λογικός διαχωρισμός πελατών (από την πλευρά του λογισμικού)

 • Ορισμός των δικαιωμάτων βάσης δεδομένων

 • Εσωτερική οδηγία για την ανωνυμοποίηση/ψευδωνυμοποίηση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε περίπτωση αποκάλυψης ή μετά τη λήξη της νόμιμης περιόδου διαγραφής, εφόσον είναι δυνατόν.

3. Ακεραιότητα (άρθρο 32 παράγραφος 1 στοιχείο β ΓΚΠΔ)

3.1 Έλεγχος μεταφοράς

Διασφαλίζεται ότι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα δεν μπορούν να διαβαστούν, να αντιγραφούν, να τροποποιηθούν ή να αφαιρεθούν χωρίς άδεια κατά τη διάρκεια της διαβίβασης ή της αποθήκευσης σε φορείς δεδομένων και ότι είναι δυνατόν να ελεγχθεί ποια πρόσωπα ή φορείς έχουν λάβει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα. Για να διασφαλιστεί αυτό, έχουν εφαρμοστεί τα ακόλουθα μέτρα:

 • Κρυπτογράφηση WLAN (WPA2 με ισχυρό κωδικό πρόσβασης)

 • Καταγραφή των προσβάσεων και των ανακτήσεων

 • Παροχή δεδομένων μέσω κρυπτογραφημένων συνδέσεων όπως SFTP ή HTTPS

 • Απαγόρευση μεταφόρτωσης εταιρικών δεδομένων σε εξωτερικούς διακομιστές

3.2 Έλεγχος εισόδου

Τα ακόλουθα μέτρα διασφαλίζουν ότι είναι δυνατόν να ελέγχεται ποιος έχει επεξεργαστεί προσωπικά δεδομένα σε συστήματα επεξεργασίας δεδομένων και σε ποια χρονική στιγμή:

 • Καταγραφή της καταχώρησης, τροποποίησης και διαγραφής δεδομένων

 • Χειροκίνητος ή αυτόματος έλεγχος των αρχείων καταγραφής

 • Ιχνηλασιμότητα της καταχώρησης, τροποποίησης και διαγραφής δεδομένων μέσω μεμονωμένων ονομάτων χρηστών (όχι ομάδων χρηστών)

 • Σαφείς ευθύνες για διαγραφές

legal.dpa.latest.annexes.2.3.2.text.6

4. Διαθεσιμότητα και ανθεκτικότητα (άρθρο 32 παράγραφος 1 στοιχείο β ΓΚΠΔ)

Τα ακόλουθα μέτρα διασφαλίζουν ότι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα προστατεύονται από τυχαία καταστροφή ή απώλεια και είναι πάντα διαθέσιμα στον πελάτη:

 • Πυροσβεστήρες σε χώρους διακομιστών

 • Συσκευές για την παρακολούθηση της θερμοκρασίας και της υγρασίας σε χώρους διακομιστών

 • Κλιματισμός στους χώρους των διακομιστών

 • Προστατευτικές λωρίδες υποδοχών σε χώρους διακομιστών

 • Αδιάλειπτη παροχή ρεύματος (UPS)

 • Βιντεοεπιτήρηση σε αίθουσες διακομιστών

 • Μήνυμα συναγερμού για μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε αίθουσες διακομιστών

 • Τακτικά αντίγραφα ασφαλείας

 • Έλεγχος της διαδικασίας δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας

 • Αποθήκευση αντιγράφων ασφαλείας δεδομένων σε ασφαλή, εκτός τόπου εγκατάστασης τοποθεσία

 • Τακτικές δοκιμές ανάκτησης δεδομένων και καταγραφή των αποτελεσμάτων

 • Δεν υπάρχουν εγκαταστάσεις υγιεινής μέσα ή πάνω από την αίθουσα διακομιστών

 • Φιλοξενία (τουλάχιστον των πιο σημαντικών δεδομένων) σε επαγγελματία οικοδεσπότη

5. Διαδικασίες για τακτική επανεξέταση, αξιολόγηση και εκτίμηση (άρθρο 32 παράγραφος 1 στοιχείο δ) ΓΚΠΔ- άρθρο 25 παράγραφος 1 ΓΚΠΔ)

5.1 Διαχείριση της προστασίας δεδομένων

Τα ακόλουθα μέτρα έχουν ως στόχο να διασφαλίσουν ότι ο οργανισμός πληροί τις βασικές απαιτήσεις της νομοθεσίας περί προστασίας δεδομένων:

 • Χρήση της πλατφόρμας heyData για τη διαχείριση της προστασίας δεδομένων

 • Διορισμός του υπεύθυνου προστασίας δεδομένων heyData

 • Υποχρέωση των εργαζομένων να τηρούν το απόρρητο των δεδομένων

 • Τακτική εκπαίδευση των εργαζομένων στην προστασία των δεδομένων

 • Διατήρηση επισκόπησης των δραστηριοτήτων επεξεργασίας (άρθρο 30 ΓΚΠΔ)

5.2 Διαχείριση αντιμετώπισης περιστατικών

Τα ακόλουθα μέτρα έχουν ως στόχο να διασφαλίσουν ότι ενεργοποιούνται διαδικασίες αναφοράς σε περίπτωση παραβίασης της προστασίας δεδομένων:

 • Διαδικασία αναφοράς για παραβιάσεις της προστασίας δεδομένων σύμφωνα με το άρθρο. 4 αριθ. 12 ΓΚΠΔ στις εποπτικές αρχές (άρθρο 33 ΓΚΠΔ)

 • Διαδικασία κοινοποίησης για παραβιάσεις δεδομένων σύμφωνα με το άρθρο. 4 αριθ. 12 ΓΚΠΔ στα υποκείμενα των δεδομένων (άρθρο 34 ΓΚΠΔ)

 • Συμμετοχή του υπευθύνου προστασίας δεδομένων σε περιστατικά ασφάλειας και παραβιάσεις δεδομένων

 • Χρήση τειχών προστασίας

5.3 Προεπιλεγμένες ρυθμίσεις φιλικές προς την προστασία δεδομένων (άρθρο 25 παράγραφος 2 ΓΚΠΔ)

Τα ακόλουθα μέτρα έχουν ως στόχο να διασφαλίσουν ότι ενεργοποιούνται διαδικασίες αναφοράς σε περίπτωση παραβίασης της προστασίας δεδομένων:

 • Διαδικασία αναφοράς για παραβιάσεις της προστασίας δεδομένων σύμφωνα με το άρθρο. 4 αριθ. 12 ΓΚΠΔ στις εποπτικές αρχές (άρθρο 33 ΓΚΠΔ)

 • Διαδικασία κοινοποίησης για παραβιάσεις δεδομένων σύμφωνα με το άρθρο. 4 αριθ. 12 ΓΚΠΔ στα υποκείμενα των δεδομένων (άρθρο 34 ΓΚΠΔ)

5.4 Έλεγχος παραγγελιών

Τα ακόλουθα μέτρα διασφαλίζουν ότι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα μπορούν να υποβληθούν σε επεξεργασία μόνο σύμφωνα με τις οδηγίες:

 • Γραπτές οδηγίες προς τον ανάδοχο ή οδηγίες σε μορφή κειμένου (π.χ. μέσω συμφωνίας επεξεργασίας δεδομένων)

 • Διασφάλιση της καταστροφής των δεδομένων μετά την ολοκλήρωση της παραγγελίας, π.χ. ζητώντας αντίστοιχες επιβεβαιώσεις.

 • Επιβεβαίωση από τους εργολάβους ότι δεσμεύουν τους υπαλλήλους τους να τηρούν το απόρρητο των δεδομένων (συνήθως στη συμφωνία επεξεργασίας δεδομένων)

 • Προσεκτική επιλογή των αναδόχων (ιδίως όσον αφορά την ασφάλεια των δεδομένων)

 • Συνεχής επανεξέταση των εργολάβων και των δραστηριοτήτων τους

 • Διασφάλιση της καταστροφής των δεδομένων μετά την ολοκλήρωση της παραγγελίας, π.χ. ζητώντας αντίστοιχες επιβεβαιώσεις.

Παράρτημα 3 - Τρέχοντες υπο-επεξεργαστές

Όλοι οι υποεπεξεργαστές των ΗΠΑ είναι πιστοποιημένοι σύμφωνα με το Πλαίσιο προστασίας δεδομένων.

Όνομα Διεύθυνση Λειτουργία Τοποθεσία διακομιστή
Hetzner Online GmbH Industriestr. 25, 91710 Gunzenhausen, Germany Φιλοξενία & Υποδομή ΕΕ
Cloudflare, Inc. 101 Townsend Street, San Francisco, CA 94107, USA Δίκτυο παράδοσης περιεχομένου & ασφάλεια Παγκόσμια, ανάλογα με την τοποθεσία του χρήστη
ActiveCampaign, LLC 1 N Dearborn St., 5th Floor, Chicago, Illinois 60602, USA Παράδοση μέσω email ΗΠΑ
Functional Software, Inc. 132 Hawthorne Street San Francisco, CA 94107, USA Αναφορά και παρακολούθηση σφαλμάτων ΕΕ
Microsoft Ireland Operations, Ltd. One Microsoft Place, South County Business Park, Leopardstown, Dublin 18, D18 P521, Ireland Εξυπηρέτηση πελατών & επικοινωνία ΕΕ
HubSpot, Inc. 25 1st Street Cambridge, MA 0214, USA Εξυπηρέτηση πελατών & επικοινωνία ΕΕ

Έκδοση 1.3, με ισχύ από 10 Απριλίου 2024

Θέλετε να έχετε ένα υπογεγραμμένο αντίγραφο της Συμφωνίας Επεξεργασίας Δεδομένων μας;
Εκτυπώστε την παρούσα Συμφωνία Επεξεργασίας Δεδομένων και στείλτε την υπογεγραμμένη έκδοση στο privacy@spreadly.app με συνημμένο τον αριθμό πελάτη σας. Θα λάβετε μια υπογεγραμμένη έκδοση από εμάς εντός των επόμενων εργάσιμων ημερών.