Ogólne warunki handlowe Spreadly GmbH

Spreadly GmbH
Forstenrieder Weg 1G
82065 Baierbrunn
Niemcy

Reprezentowany przez zarząd: Florian Theimer

Email: info@spreadly.app

§ 1 Partnerzy umowni, zakres zastosowania

(1) Spreadly GmbH (zwana dalej "SPREADLY") udostępnia sklep internetowy pod adresem https://spreadly.app/-/shop, w którym klienci mogą kupować cyfrowe i NFC wizytówki i naklejki.

(2) Poniższe Ogólne Warunki Handlowe (zwane dalej "OWH") mają zastosowanie do wszystkich umów zawieranych za pośrednictwem sklepu internetowego SPREADLY z klientami, którzy kupują towary jako przedsiębiorcy za pośrednictwem platformy.

(3) Niniejsze OWH mają zastosowanie wyłącznie. Wszelkie odmienne, sprzeczne lub uzupełniające ogólne warunki handlowe Klienta stają się częścią umowy tylko wtedy i tylko w takim zakresie, w jakim firma SPREADLY wyraźnie zgodziła się na ich obowiązywanie.

(4) Sklep internetowy jest skierowany wyłącznie do przedsiębiorców, a nie konsumentów. Konsumentem jest każda osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej w celu, który nie może być przypisany jej działalności gospodarczej lub zawodowej.

§ 2 Zawarcie umowy, świadczenie usług

I. Wysyłka produktów:

(1) Prezentacje produktów w sklepie internetowym SPREADLY stanowią ofertę zakupu dla Klienta. Klikając przycisk "Kup teraz" na końcu procesu zamówienia, Klient akceptuje tę ofertę ze skutkiem wiążącym.

(2) Umieszczenie produktów w sklepie internetowym stanowi wiążącą ofertę zawarcia umowy na te produkty. Jeśli klient zamierza zakupić wizytówkę NFC, może wybierać między wizytówkami z możliwością personalizacji i wizytówkami bez możliwości personalizacji. Jeśli klient wybierze spersonalizowaną wizytówkę, w sklepie internetowym dostępne są różne narzędzia konfiguracyjne. Gotowy produkt można następnie umieścić w koszyku. W przypadku innych zakupionych produktów klient może zaakceptować tę ofertę, najpierw umieszczając produkty w koszyku bez zobowiązań, a następnie klikając przycisk "Do kasy", aby zainicjować proces zamówienia. Po wprowadzeniu adresu dostawy i wysyłki oraz wybraniu opcji płatności, klient zostanie przeniesiony na stronę ostatecznego zamówienia. Tutaj może ponownie sprawdzić swoje zamówienie i w razie potrzeby zmienić dane. Klikając przycisk "Kupuję / zamawiam z obowiązkiem zapłaty", klient akceptuje wiążącą ofertę SPREADLY. Natychmiast po wysłaniu zamówienia klient otrzyma e-mailem kolejne potwierdzenie zawarcia umowy kupna-sprzedaży.

(3) Klient ma również możliwość zarejestrowania się i składania przyszłych zamówień po wprowadzeniu nazwy użytkownika i hasła.

II. Wizytówki cyfrowe

(1) Aby zamówić subskrypcję cyfrowej wizytówki, klient musi się najpierw zarejestrować. Następnie klient może wybrać żądany model subskrypcji i skonfigurować swoją cyfrową wizytówkę, zanim zostanie przekierowany na stronę płatności.

(2) Po uzgodnieniu klient może bezpłatnie przetestować cyfrową wizytówkę w uzgodnionym okresie testowym. W tym okresie próbnym nie są wymagane żadne szczegóły dotyczące płatności. Jeśli klient nie poda żadnych szczegółów płatności po okresie próbnym, umowa wygasa automatycznie po zakończeniu bezpłatnego okresu próbnego.

(3) O ile nie uzgodniono inaczej w poszczególnych umowach, następujące okresy wypowiedzenia mają zastosowanie do subskrypcji cyfrowej wizytówki:

  • w przypadku jednomiesięcznego okresu wypowiedzenie jest możliwe w dowolnym momencie do końca uzgodnionego w umowie okresu; - w przypadku trzymiesięcznego okresu wypowiedzenie jest możliwe w dowolnym momencie z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia do końca uzgodnionego w umowie okresu; - w przypadku rocznego okresu wypowiedzenie jest możliwe w dowolnym momencie z zachowaniem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia do końca uzgodnionego w umowie okresu; - w przypadku trzyletniego okresu wypowiedzenie jest możliwe w dowolnym momencie z zachowaniem sześciomiesięcznego okresu wypowiedzenia do końca uzgodnionego w umowie okresu.

Jeśli umowa nie zostanie rozwiązana na koniec odpowiedniego minimalnego okresu obowiązywania umowy, umowa zostanie ponownie przedłużona o uzgodniony minimalny okres obowiązywania umowy, a następnie może zostać ponownie rozwiązana na koniec przedłużonego minimalnego okresu obowiązywania umowy zgodnie z wyżej wymienionymi okresami wypowiedzenia.

§ 3 Dostawa, warunki wysyłki

(1) W odniesieniu do kosztów dostawy i czasu dostawy należy odnieść się do aktualnej tabeli kosztów wysyłki SPREADLY. Klientowi zostaną również przedstawione dokładne koszty dostawy podczas procesu składania zamówienia.

(2) Odbiór na miejscu nie jest możliwy.

§ 4 Warunki płatności

(1) Wszystkie ceny podlegają obowiązującemu ustawowemu podatkowi od wartości dodanej. Podatek jest wyszczególniony osobno na fakturze.

(2) Obowiązują ceny w momencie składania zamówienia przez klienta. Klient jest informowany o okresie ważności ograniczonych ofert, jeśli są one wyświetlane w sklepie.

(3) Płatności za towary można dokonać zgodnie z metodami płatności zaproponowanymi w procesie zamówienia i na warunkach w nim określonych. SPREADLY zastrzega sobie prawo do wyłączenia niektórych metod płatności w zależności od wyniku weryfikacji danych Klienta (sprawdzenie tożsamości i zdolności kredytowej). Następujące metody płatności są ogólnie dostępne dla klienta w sklepie internetowym:

(a) Karta kredytowa: Podczas składania zamówienia klient wprowadza dane swojej karty kredytowej. Po potwierdzeniu, że jest prawowitym posiadaczem karty, transakcja płatnicza jest przeprowadzana automatycznie, a karta jest obciążana.

(b) PayPal: Podczas procesu zamawiania klient zostaje przekierowany na stronę internetową dostawcy internetowego PayPal. Aby móc zapłacić kwotę faktury za pośrednictwem PayPal, musi być tam zarejestrowany lub najpierw zarejestrować się, potwierdzić swoje dane dostępu i potwierdzić instrukcję płatności dla sprzedawcy.

(c) Polecenie zapłaty SEPA: Jeśli wyrazisz zgodę na pobranie kwoty faktury za pomocą polecenia zapłaty SEPA, płatność zostanie przetworzona za pośrednictwem dostawcy usług płatniczych Stripe.

(d) Przedpłata: Klient otrzymuje fakturę z danymi do przelewu bankowego po zawarciu umowy.

(4) Jeśli Klient zalega z płatnością, SPREADLY zastrzega sobie prawo do naliczenia Klientowi zryczałtowanej opłaty za przypomnienie w wysokości 5,99 € za drugie i wszystkie kolejne przypomnienia, niezależnie od tego, czy pierwsze przypomnienie zostało wysłane do Klienta pocztą czy e-mailem. Klient może jednak udowodnić, że szkoda poniesiona przez SPREADLY jest niższa niż zryczałtowane opłaty. W przypadku opóźnienia w płatności Klient zobowiązuje się zwrócić firmie SPREADLY wszelkie koszty, wydatki i nakłady pieniężne poniesione przez firmę SPREADLY w związku z dochodzeniem roszczeń. Bez uszczerbku dla jakiegokolwiek obowiązku zwrotu kosztów na mocy prawa procesowego, obejmuje to również wszelkie pozasądowe koszty agencji windykacyjnej lub zaangażowanego prawnika.

(5) Klient jest uprawniony do dochodzenia praw do zatrzymania w stosunku do roszczeń firmy SPREADLY o zapłatę, do których jest uprawniony zgodnie z § 320 BGB lub które w inny sposób wynikają z tego samego stosunku umownego. Klient nie jest uprawniony do żadnych innych praw zatrzymania.

(6) Klient jest uprawniony do potrącenia bezspornego lub prawomocnie stwierdzonego roszczenia z roszczeniem firmy SPREADLY o zapłatę. Ponadto Klient jest uprawniony do potrącenia roszczenia wynikającego z faktu, że firma SPREADLY nie wywiązała się ze swoich zobowiązań lub nie wywiązała się z nich należycie, jeśli zobowiązania te pozostają w związku świadczenia i świadczenia wzajemnego z roszczeniem o płatność, z którym ma zostać dokonane potrącenie. Ponadto potrącenie jest wykluczone.

§ 5 Zastrzeżenie własności

(1) SPREADLY zachowuje prawo własności do dostarczonego przedmiotu do momentu dokonania pełnej płatności.

(2) SPREADLY jest uprawniona do dokonywania dostaw częściowych w zwykłym zakresie.

§ 6 Odpowiedzialność, gwarancja

(1) O ile wyraźnie nie uzgodniono inaczej, zastosowanie mają ustawowe prawa gwarancyjne.

(2) SPREADLY ponosi nieograniczoną odpowiedzialność w przypadku umyślnego działania, rażącego niedbalstwa i zawinionego uszkodzenia życia, ciała lub zdrowia.

(3) Niezależnie od wyżej wymienionych przypadków nieograniczonej odpowiedzialności, SPREADLY ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku nieznacznego zaniedbania obowiązków w przypadku naruszenia istotnych zobowiązań umownych, tj. zobowiązań, których wypełnienie jest niezbędne do prawidłowego wykonania umowy lub których naruszenie zagraża osiągnięciu celu umowy i na których przestrzeganiu druga strona może regularnie polegać, ale ogranicza się do szkody możliwej do przewidzenia w momencie zawarcia umowy i typowej dla umowy.

(4) Powyższe ograniczenia odpowiedzialności nie mają zastosowania do odpowiedzialności wynikającej z ustawy o odpowiedzialności za produkt.

(5) Ta zasada odpowiedzialności ma również zastosowanie do pracowników, przedstawicieli, organów, zastępców i podmiotów przetwarzających SPREADLY.

§ 7 Język umowy, przechowywanie tekstu umowy

(1) Językiem obowiązującym przy zawieraniu umowy jest język niemiecki.

(2) SPREADLY oferuje tłumaczenia niniejszych OWH na inne języki. Służą one wyłącznie celom informacyjnym. Znaczenie warunków, postanowień i gwarancji zawartych w niniejszym dokumencie podlega odpowiednim definicjom i interpretacjom w języku niemieckim. W przypadku jakichkolwiek rozbieżności lub niespójności między niemiecką wersją niniejszego tekstu a jego tłumaczeniem, rozstrzygająca będzie wyłącznie wersja niemiecka.

(3) SPREADLY zapisuje tekst umowy i wysyła dane zamówienia oraz OWH do Klienta pocztą elektroniczną.

§ 8 Bezpieczeństwo danych, ochrona danych

(1) SPREADLY przestrzega obowiązujących przepisów o ochronie danych, w szczególności obowiązujących w Niemczech, i zobowiązuje swoich pracowników zatrudnionych w związku z umową i jej realizacją do zachowania tajemnicy danych, chyba że są już do tego ogólnie zobowiązani.

(2) Jeśli SPREADLY gromadzi, przetwarza lub wykorzystuje dane osobowe, gwarantuje, że jest do tego upoważniona zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności przepisami o ochronie danych.

(3) Firma SPREADLY będzie gromadzić i wykorzystywać dane dotyczące klienta wyłącznie w zakresie wymaganym do realizacji niniejszej umowy. Klient wyraża zgodę na gromadzenie i wykorzystywanie takich danych w tym zakresie.

(4) SPREADLY jest uprawniona do przekazania niezbędnych danych osobom trzecim, jeśli zleci im wykonanie prac związanych z zamówieniem klienta.

(5) Ponadto zamieszczono odniesienie do polityki prywatności SPREADLY. Zobacz https://spreadly.app/-/legal/privacy

(6) W zakresie, w jakim SPREADLY przetwarza dane osobowe w imieniu stron trzecich w trakcie świadczenia swoich usług, odbywa się to na podstawie umowy o przetwarzaniu danych zawartej w Załączniku 1. Umowa ta reguluje w szczególności środki bezpieczeństwa w celu ochrony danych i zapewnia, że przetwarzanie odbywa się zgodnie z wymogami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) i innych odpowiednich przepisów o ochronie danych.

§ 9 Siła wyższa

Nenhuma das partes é obrigada a cumprir as suas obrigações contratuais em caso de força maior e durante o período de duração desta. Neste sentido, devem ser consideradas como casos de força maior, nomeadamente, as seguintes circunstâncias

  • guerra, motim, bloqueio, embargo, pandemia - conflito laboral com duração superior a 6 semanas e que não tenha sido provocado pelo parceiro contratual,

Cada parte contratante deve informar imediatamente a outra, por escrito, da ocorrência de um caso de força maior.

§ 10 Diversos

(1) Aplica-se exclusivamente o direito alemão, com exclusão das disposições do direito internacional privado e da Convenção das Nações Unidas sobre os Contratos de Compra e Venda Internacional de Mercadorias (CISG).

(2) Se qualquer disposição das presentes Condições Gerais for inválida, as restantes disposições do contrato manter-se-ão válidas. As disposições legais relevantes aplicar-se-ão em vez da disposição inválida.

(3) Não existem acordos verbais ou escritos de carácter acessório.

(4) Se o Cliente for um comerciante, uma pessoa colectiva de direito público ou um fundo especial de direito público, o foro competente para todos os litígios decorrentes das relações contratuais entre o Cliente e a SPREADLY é a sede social da SPREADLY.

Anexos

Wersja 1.1, obowiązująca od 14 marca 2024 r.