Πολιτική απορρήτου για την ιστοσελίδα Spreadly

1. Εισαγωγή

Στη συνέχεια, παρέχουμε πληροφορίες σχετικά με τη συλλογή προσωπικών δεδομένων κατά τη χρήση

 • η πλατφόρμα μας https://spreadly.app
 • τα προφίλ μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα είναι όλα τα δεδομένα που μπορούν να συνδεθούν με ένα συγκεκριμένο φυσικό πρόσωπο, όπως το όνομα ή η διεύθυνση IP.

1.1. Στοιχεία επικοινωνίας

Ο υπεύθυνος επεξεργασίας κατά την έννοια του άρθρου 1 του ν. 4 παρ. 7 του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων της ΕΕ (GDPR) είναι η Spreadly GmbH, Forstenrieder Weg 1G, 82065 Baierbrunn, Germaby, email: info@spreadly.app. Εκπροσωπούμαστε νομικά από τον Florian Theimer.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων μέσω της heyData GmbH, Schützenstraße 5, 10117 Berlin, www.heydata.eu, E-Mail: datenschutz@heydata.eu.

1.2. Πεδίο εφαρμογής της επεξεργασίας δεδομένων, σκοποί επεξεργασίας και νομικές βάσεις

Παρακάτω περιγράφουμε λεπτομερώς το πεδίο εφαρμογής της επεξεργασίας δεδομένων, τους σκοπούς επεξεργασίας και τις νομικές βάσεις. Κατ' αρχήν, ως νομική βάση για την επεξεργασία δεδομένων λαμβάνονται υπόψη τα ακόλουθα:

 • Art. 6 παρ. 1 παρ. 1 εδ. α ΓΚΠΔ χρησιμεύει ως νομική βάση για τις πράξεις επεξεργασίας για τις οποίες λαμβάνουμε τη συγκατάθεσή μας.
 • Art. 6 παρ. 1 s. 1 lit. b GDPR είναι η νομική βάση στο βαθμό που η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι απαραίτητη για την εκτέλεση μιας σύμβασης, π.χ. αν ένας επισκέπτης του ιστότοπου αγοράζει ένα προϊόν από εμάς ή αν του παρέχουμε μια υπηρεσία. Αυτή η νομική βάση ισχύει επίσης για την επεξεργασία που είναι απαραίτητη για προσυμβατικά μέτρα, όπως στην περίπτωση ερωτημάτων σχετικά με τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες μας.
 • Art. 6 παρ. 1 παρ. 1 εδ. γ ΓΚΠΔ ισχύει εάν εκπληρώνουμε μια νομική υποχρέωση με την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως μπορεί να συμβαίνει, για παράδειγμα, στη φορολογική νομοθεσία.
 • Art. 6 παρ. 1 s. 1 lit. f GDPR χρησιμεύει ως νομική βάση όταν μπορούμε να επικαλεστούμε νόμιμα συμφέροντα για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, π.χ. για cookies που είναι απαραίτητα για την τεχνική λειτουργία της πλατφόρμας μας.

1.3. Επεξεργασία δεδομένων εκτός ΕΟΧ

Εφόσον διαβιβάζουμε δεδομένα σε παρόχους υπηρεσιών ή άλλους τρίτους εκτός του ΕΟΧ, η ασφάλεια των δεδομένων κατά τη διαβίβαση εγγυάται από τις αποφάσεις επάρκειας της Επιτροπής της ΕΕ, εφόσον υπάρχουν (π.χ. για τη Μεγάλη Βρετανία, τον Καναδά και το Ισραήλ) (άρθρο 45 παράγραφος 3 ΓΚΠΔ).

Σε περίπτωση διαβίβασης δεδομένων σε παρόχους υπηρεσιών στις ΗΠΑ, η νομική βάση για τη διαβίβαση δεδομένων είναι η απόφαση επάρκειας της Επιτροπής της ΕΕ, εάν ο πάροχος υπηρεσιών έχει επίσης πιστοποιηθεί σύμφωνα με το πλαίσιο προστασίας δεδομένων της ΕΕ στις ΗΠΑ.

Σε άλλες περιπτώσεις (π.χ. εάν δεν υπάρχει απόφαση επάρκειας), η νομική βάση για τη διαβίβαση δεδομένων είναι συνήθως, δηλαδή, εκτός εάν αναφέρουμε διαφορετικά, οι τυποποιημένες συμβατικές ρήτρες. Πρόκειται για ένα σύνολο κανόνων που εγκρίθηκαν από την Επιτροπή της ΕΕ και αποτελούν μέρος της σύμβασης με τον εκάστοτε τρίτο. Σύμφωνα με το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 46 παρ. 2 εδ. β ΓΚΠΔ, διασφαλίζουν την ασφάλεια της διαβίβασης δεδομένων. Πολλοί από τους παρόχους έχουν δώσει συμβατικές εγγυήσεις που υπερβαίνουν τις τυπικές συμβατικές ρήτρες για την προστασία των δεδομένων. Αυτές περιλαμβάνουν, για παράδειγμα, εγγυήσεις σχετικά με την κρυπτογράφηση των δεδομένων ή σχετικά με την υποχρέωση του τρίτου μέρους να ενημερώνει τα υποκείμενα των δεδομένων εάν οι υπηρεσίες επιβολής του νόμου επιθυμούν να αποκτήσουν πρόσβαση στα αντίστοιχα δεδομένα.

1.4. Διάρκεια αποθήκευσης

Εκτός εάν αναφέρεται ρητά στην παρούσα πολιτική απορρήτου, τα δεδομένα που αποθηκεύουμε θα διαγραφούν μόλις δεν απαιτούνται πλέον για τον προβλεπόμενο σκοπό τους και καμία νομική υποχρέωση διατήρησης δεδομένων δεν έρχεται σε αντίθεση με τη διαγραφή. Εάν τα δεδομένα δεν διαγραφούν επειδή απαιτούνται για άλλους και νομικά επιτρεπτούς σκοπούς, η επεξεργασία τους περιορίζεται, δηλαδή τα δεδομένα μπλοκάρονται και δεν υποβάλλονται σε επεξεργασία για άλλους σκοπούς. Αυτό ισχύει, για παράδειγμα, για δεδομένα που πρέπει να διατηρηθούν για λόγους εμπορικής ή φορολογικής νομοθεσίας.

1.5. Δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων

Τα υποκείμενα των δεδομένων έχουν τα ακόλουθα δικαιώματα έναντι μας όσον αφορά τα προσωπικά τους δεδομένα:

 • Δικαίωμα πρόσβασης,
 • Δικαίωμα διόρθωσης ή διαγραφής,
 • Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας,
 • Δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία,
 • Δικαίωμα στη δυνατότητα μεταφοράς δεδομένων,
 • Δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσης ανά πάσα στιγμή.

Τα υποκείμενα των δεδομένων έχουν επίσης το δικαίωμα να υποβάλουν καταγγελία σε εποπτική αρχή προστασίας δεδομένων σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων. Τα στοιχεία επικοινωνίας των εποπτικών αρχών προστασίας δεδομένων είναι διαθέσιμα στη διεύθυνση https://www.bfdi.bund.de/EN/Service/Anschriften/Laender/Laender-node.html.

1.6. Υποχρέωση παροχής στοιχείων

Στο πλαίσιο της επιχειρηματικής ή άλλης σχέσης, οι πελάτες, οι υποψήφιοι πελάτες ή τρίτοι πρέπει να μας παράσχουν προσωπικά δεδομένα που είναι απαραίτητα για τη δημιουργία, την εκτέλεση και τη λήξη μιας επιχειρηματικής ή άλλης σχέσης ή που είμαστε νομικά υποχρεωμένοι να συλλέξουμε. Χωρίς αυτά τα δεδομένα, θα πρέπει γενικά να αρνηθούμε να συνάψουμε τη σύμβαση ή να παράσχουμε μια υπηρεσία ή δεν θα είμαστε πλέον σε θέση να εκτελέσουμε μια υφιστάμενη σύμβαση ή άλλη σχέση.

Τα υποχρεωτικά δεδομένα επισημαίνονται ως τέτοια.

1.7. Καμία αυτόματη λήψη αποφάσεων σε μεμονωμένες περιπτώσεις

Κατ' αρχήν, δεν χρησιμοποιούμε πλήρως αυτοματοποιημένη διαδικασία λήψης αποφάσεων σύμφωνα με το άρθρο 22 του ΓΚΠΔ για την καθιέρωση και υλοποίηση της επιχειρηματικής ή άλλης σχέσης. Σε περίπτωση που χρησιμοποιήσουμε αυτές τις διαδικασίες σε μεμονωμένες περιπτώσεις, θα ενημερώσουμε σχετικά ξεχωριστά, εφόσον αυτό απαιτείται από το νόμο.

1.8. Επαφή

Κατά καιρούς, διεξάγουμε έρευνες πελατών για να γνωρίσουμε καλύτερα τους πελάτες μας και τις επιθυμίες τους. Με τον τρόπο αυτό, συλλέγουμε τα δεδομένα που ζητούνται σε κάθε περίπτωση. Είναι το έννομο συμφέρον μας να γνωρίσουμε καλύτερα τους πελάτες μας και τις επιθυμίες τους, οπότε η νομική βάση για τη σχετική επεξεργασία δεδομένων είναι η Τέχνη. 6 παρ. 1 s. 1 lit f GDPR. Διαγράφουμε τα δεδομένα όταν αξιολογηθούν τα αποτελέσματα των ερευνών.

1.9. Έρευνες πελατών

Κατά καιρούς, διεξάγουμε έρευνες πελατών για να γνωρίσουμε καλύτερα τους πελάτες μας και τις επιθυμίες τους. Με τον τρόπο αυτό, συλλέγουμε τα δεδομένα που ζητούνται σε κάθε περίπτωση. Είναι το έννομο συμφέρον μας να γνωρίσουμε καλύτερα τους πελάτες μας και τις επιθυμίες τους, οπότε η νομική βάση για τη σχετική επεξεργασία δεδομένων είναι η Τέχνη. 6 παρ. 1 s. 1 lit f GDPR. Διαγράφουμε τα δεδομένα όταν αξιολογηθούν τα αποτελέσματα των ερευνών.

2. Ενημερωτικό δελτίο

Διατηρούμε το δικαίωμα να ενημερώνουμε τους πελάτες που έχουν ήδη χρησιμοποιήσει υπηρεσίες από εμάς ή έχουν αγοράσει αγαθά κατά καιρούς μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή άλλων μέσων σχετικά με τις προσφορές μας, εφόσον δεν έχουν αντιταχθεί σε αυτό. Η νομική βάση για την εν λόγω επεξεργασία δεδομένων είναι το άρθρο 1 του Συντάγματος. 6 παρ. 1 s. 1 lit. f GDPR. Το έννομο συμφέρον μας είναι η διεξαγωγή άμεσης διαφήμισης (αιτιολογική σκέψη 47 ΓΚΠΔ). Οι πελάτες μπορούν να αντιταχθούν στη χρήση της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τους για διαφημιστικούς σκοπούς ανά πάσα στιγμή χωρίς να επιβαρυνθούν με πρόσθετα έξοδα, για παράδειγμα μέσω του συνδέσμου στο τέλος κάθε ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή στέλνοντας ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην προαναφερθείσα διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μας.

Οι ενδιαφερόμενοι έχουν τη δυνατότητα να εγγραφούν σε ένα δωρεάν ενημερωτικό δελτίο. Επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα που παρέχονται κατά την εγγραφή αποκλειστικά για την αποστολή του ενημερωτικού δελτίου. Η εγγραφή πραγματοποιείται με την επιλογή του αντίστοιχου πεδίου στην πλατφόρμα μας, με την επιλογή του αντίστοιχου πεδίου σε έντυπο έγγραφο ή με άλλη σαφή ενέργεια, με την οποία οι ενδιαφερόμενοι δηλώνουν τη συγκατάθεσή τους για την επεξεργασία των δεδομένων τους, ώστε η νομική βάση να είναι η Art. 6 παρ. p. 1 lit. a ΓΚΠΔ. Η συγκατάθεση μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή, π.χ. κάνοντας κλικ στον αντίστοιχο σύνδεσμο στο ενημερωτικό δελτίο ή ενημερώνοντας την ηλεκτρονική μας διεύθυνση που αναφέρεται παραπάνω. Η επεξεργασία των δεδομένων μέχρι την ανάκληση παραμένει νόμιμη ακόμη και σε περίπτωση ανάκλησης.

Με βάση τη συγκατάθεση των παραληπτών (άρθρο 6 παράγραφος 1 εδάφιο 1 στοιχείο α του ΓΚΠΔ), μετράμε επίσης το ποσοστό ανοίγματος και κλικ στα ενημερωτικά μας δελτία για να κατανοήσουμε τι είναι σχετικό για το κοινό μας.

Στέλνουμε ενημερωτικά δελτία με το εργαλείο HubSpot του παρόχου HubSpot, Inc., 25 1st Street Cambridge, MA 0214, USA (πολιτική απορρήτου: https://legal.hubspot.com/privacy-policy). Ο πάροχος επεξεργάζεται το περιεχόμενο, τη χρήση, τα μετα/επικοινωνιακά δεδομένα και τα δεδομένα επικοινωνίας κατά τη διαδικασία στην ΕΕ.

Στέλνουμε ενημερωτικά δελτία με το εργαλείο crisp.chat του παρόχου Crisp IM SARL, 2 Boulevard de Launay, 44100 Nantes, Γαλλία (πολιτική απορρήτου: https://crisp.chat/en/privacy/). Ο πάροχος επεξεργάζεται το περιεχόμενο, τη χρήση, τα μετα/επικοινωνιακά δεδομένα και τα δεδομένα επικοινωνίας κατά τη διαδικασία στην ΕΕ.

3. Επεξεργασία δεδομένων στην πλατφόρμα μας

3.1. Ειδοποίηση για χρήστες από τη Γερμανία

Η πλατφόρμα μας αποθηκεύει πληροφορίες στον τερματικό εξοπλισμό των χρηστών (π.χ. cookies) ή αποκτά πρόσβαση σε πληροφορίες που είναι ήδη αποθηκευμένες στον τερματικό εξοπλισμό (π.χ. διευθύνσεις IP). Ποιες πληροφορίες είναι αυτές αναλυτικά, μπορείτε να τις βρείτε στις ακόλουθες ενότητες.

Αυτή η αποθήκευση και πρόσβαση βασίζεται στις ακόλουθες διατάξεις:

 • Στο βαθμό που αυτή η αποθήκευση ή η πρόσβαση είναι απολύτως απαραίτητη για την παροχή της υπηρεσίας του ιστότοπού μας που ζητείται ρητά από τους επισκέπτες του ιστότοπου (π.χ. για την εκτέλεση ενός chatbot που χρησιμοποιείται από τον επισκέπτη του ιστότοπου ή για τη διασφάλιση της ασφάλειας πληροφορικής του ιστότοπού μας), πραγματοποιείται βάσει του άρθρου 25 παρ. 2 αριθ. 2 του γερμανικού νόμου περί προστασίας δεδομένων ψηφιακών υπηρεσιών τηλεπικοινωνιών (Telekommunikation-Digitale-Dienste-Datenschutz-Gesetz, "TDDDG").
 • Διαφορετικά, η αποθήκευση ή η πρόσβαση πραγματοποιείται βάσει της συγκατάθεσης του επισκέπτη του ιστότοπου (άρθρο 25 παράγραφος 1 TDDDG).

Η επακόλουθη επεξεργασία δεδομένων πραγματοποιείται σύμφωνα με τις ακόλουθες ενότητες και βάσει των διατάξεων του ΓΚΠΔ.

3.2. Ενημερωτική χρήση της πλατφόρμας μας

Κατά τη διάρκεια της ενημερωτικής χρήσης της πλατφόρμας, δηλαδή όταν οι χρήστες δεν μας διαβιβάζουν ξεχωριστά πληροφορίες, συλλέγουμε τα προσωπικά δεδομένα που διαβιβάζει το πρόγραμμα περιήγησης στον διακομιστή μας, προκειμένου να διασφαλίσουμε τη σταθερότητα και την ασφάλεια της πλατφόρμας μας. Πρόκειται για το έννομο συμφέρον μας, οπότε η νομική βάση είναι το άρθρο 4 του ν. 6 παρ. 1 s. 1 lit. f GDPR.

Τα δεδομένα αυτά είναι:

 • Διεύθυνση IP
 • Ημερομηνία και ώρα της αίτησης
 • Διαφορά ζώνης ώρας από τη μέση ώρα Γκρίνουιτς (GMT)
 • Κατάσταση πρόσβασης/κωδικός κατάστασης HTTP
 • Ποσότητα των δεδομένων που μεταφέρονται σε κάθε περίπτωση
 • Πλατφόρμα από την οποία προέρχεται η αίτηση
 • Πρόγραμμα περιήγησης
 • Λειτουργικό σύστημα και διεπαφή του
 • Γλώσσα και έκδοση του λογισμικού του προγράμματος περιήγησης.

Τα δεδομένα αυτά αποθηκεύονται επίσης σε αρχεία καταγραφής. Τα αρχεία αυτά διαγράφονται όταν δεν είναι πλέον απαραίτητη η αποθήκευσή τους, το αργότερο μετά από 14 ημέρες.

3.3. Διαδικτυακή φιλοξενία και παροχή της πλατφόρμας

Η πλατφόρμα μας φιλοξενείται από την Hetzner. Ο πάροχος είναι η Hetzner Online GmbH, Industriestr. 25, 91710 Gunzenhausen. Με τον τρόπο αυτό, ο πάροχος επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα που διαβιβάζονται μέσω της πλατφόρμας, π.χ. περιεχόμενο, χρήση, μετα/επικοινωνιακά δεδομένα ή δεδομένα επικοινωνίας, στην ΕΕ. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην πολιτική απορρήτου του παρόχου στη διεύθυνση https://www.hetzner.com/rechtliches/datenschutz?country=de.

Είναι το έννομο συμφέρον μας να παρέχουμε μια πλατφόρμα, οπότε η νομική βάση της περιγραφόμενης επεξεργασίας δεδομένων είναι η τέχνη. 6 παρ. 1 s. 1 lit. f GDPR.

Χρησιμοποιούμε το δίκτυο διανομής περιεχομένου Cloudflare για την πλατφόρμα μας. Ο πάροχος είναι η Cloudflare, Inc., 101 Townsend St., San Francisco, CA 94107, ΗΠΑ. Ο πάροχος επεξεργάζεται με αυτόν τον τρόπο τα προσωπικά δεδομένα που διαβιβάζονται μέσω της πλατφόρμας, π.χ. περιεχόμενο, χρήση, μετα/επικοινωνιακά δεδομένα ή δεδομένα επικοινωνίας στις ΗΠΑ. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην πολιτική απορρήτου του παρόχου στη διεύθυνση https://www.cloudflare.com/privacypolicy/.

Έχουμε έννομο συμφέρον να χρησιμοποιούμε επαρκή χωρητικότητα αποθήκευσης και παράδοσης για να διασφαλίσουμε τη βέλτιστη απόδοση δεδομένων ακόμη και κατά τη διάρκεια μεγάλων φορτίων αιχμής. Ως εκ τούτου, η νομική βάση της περιγραφόμενης επεξεργασίας δεδομένων είναι το άρθρο 1 του Συντάγματος. 6 παρ. 1 s. 1 lit. f GDPR.

Νομική βάση της διαβίβασης σε χώρα εκτός του ΕΟΧ είναι η απόφαση επάρκειας. Η ασφάλεια των δεδομένων που διαβιβάζονται σε τρίτη χώρα (δηλαδή σε χώρα εκτός ΕΟΧ) είναι εγγυημένη επειδή η Επιτροπή της ΕΕ αποφάσισε στο πλαίσιο απόφασης επάρκειας σύμφωνα με το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 45 παρ. 3 ΓΚΠΔ ότι η τρίτη χώρα εξασφαλίζει επαρκές επίπεδο προστασίας.

3.4. Φόρμα επικοινωνίας

Όταν επικοινωνείτε μαζί μας μέσω της φόρμας επικοινωνίας στην πλατφόρμα μας, αποθηκεύουμε τα δεδομένα που ζητούνται εκεί και το περιεχόμενο του μηνύματος. Η νομική βάση για την επεξεργασία είναι το έννομο συμφέρον μας για την απάντηση των ερωτημάτων που απευθύνονται σε εμάς. Ως εκ τούτου, η νομική βάση για την επεξεργασία είναι το άρθρο 4 του ν. 6 παρ. 1 s. 1 lit. f GDPR. Διαγράφουμε τα δεδομένα που προκύπτουν σε αυτό το πλαίσιο αφού η αποθήκευση δεν είναι πλέον απαραίτητη ή περιορίζουμε την επεξεργασία εάν υπάρχουν νομικές υποχρεώσεις διατήρησης.

3.5. Κενές θέσεις

Δημοσιεύουμε θέσεις που είναι κενές στην εταιρεία μας στην πλατφόρμα μας, σε σελίδες που συνδέονται με την πλατφόρμα ή σε πλατφόρμες τρίτων.

Η επεξεργασία των δεδομένων που παρέχονται στο πλαίσιο της αίτησης πραγματοποιείται με σκοπό την υλοποίηση της διαδικασίας υποβολής αίτησης. Στο βαθμό που αυτό είναι απαραίτητο για την απόφασή μας να δημιουργήσουμε μια σχέση εργασίας, η νομική βάση είναι το άρθρο 1 του Συντάγματος. 88 παρ. GDPR σε συνδυασμό με το άρθρο 26 παρ. 1 του γερμανικού νόμου περί προστασίας δεδομένων (Bundesdatenschutzgesetz). Έχουμε επισημάνει τα δεδομένα που απαιτούνται για την εκτέλεση της διαδικασίας υποβολής αίτησης αναλόγως ή παραπέμπουμε σε αυτά. Εάν οι αιτούντες δεν παρέχουν αυτά τα δεδομένα, δεν μπορούμε να επεξεργαστούμε την αίτηση. Περαιτέρω δεδομένα είναι προαιρετικά και δεν απαιτούνται για μια αίτηση. Εάν οι αιτούντες παρέχουν περαιτέρω στοιχεία, η βάση είναι η συγκατάθεσή τους (άρθρο 6 παρ. 1 εδ. 1 εδ. α ΓΚΠΔ).

Ζητάμε από τους υποψηφίους να μην παρέχουν πληροφορίες σχετικά με τις πολιτικές απόψεις, τις θρησκευτικές πεποιθήσεις και παρόμοια ευαίσθητα δεδομένα στο βιογραφικό τους σημείωμα και τη συνοδευτική επιστολή. Δεν απαιτούνται για την υποβολή αίτησης. Εάν οι υποψήφιοι παράσχουν παρόλα αυτά τέτοιες πληροφορίες, δεν μπορούμε να εμποδίσουμε την επεξεργασία τους στο πλαίσιο της επεξεργασίας του βιογραφικού σημειώματος ή της συνοδευτικής επιστολής. Η επεξεργασία τους βασίζεται τότε επίσης στη συγκατάθεση των αιτούντων (άρθρο 9 παρ. 2 εδ. α ΓΚΠΔ).

Τέλος, επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα των αιτούντων για περαιτέρω διαδικασίες υποβολής αιτήσεων, εφόσον μας έχουν δώσει τη συγκατάθεσή τους για κάτι τέτοιο. Σε αυτή την περίπτωση, η νομική βάση είναι το άρθρο 1 του Συντάγματος. 6 παρ. 1 s. 1 lit. a GDPR.

Διαβιβάζουμε τα δεδομένα των υποψηφίων στους αρμόδιους υπαλλήλους του τμήματος ανθρώπινου δυναμικού, στους επεξεργαστές δεδομένων στον τομέα της πρόσληψης και στους υπαλλήλους που εμπλέκονται με άλλο τρόπο στη διαδικασία υποβολής αιτήσεων.

Εάν συνάψουμε σχέση εργασίας με τον αιτούντα μετά τη διαδικασία υποβολής αίτησης, διαγράφουμε τα δεδομένα μόνο μετά τη λήξη της σχέσης εργασίας. Διαφορετικά, διαγράφουμε τα δεδομένα το αργότερο έξι μήνες μετά την απόρριψη ενός αιτούντος.

Εάν οι αιτούντες μας έχουν δώσει τη συγκατάθεσή τους να χρησιμοποιήσουμε τα δεδομένα τους και για περαιτέρω διαδικασίες υποβολής αιτήσεων, δεν θα διαγράψουμε τα δεδομένα τους παρά μόνο ένα έτος μετά την παραλαβή της αίτησης.

3.6. Κράτηση ραντεβού

Οι χρήστες μπορούν να κλείνουν ραντεβού μαζί μας στην πλατφόρμα μας. Για το σκοπό αυτό, επεξεργαζόμαστε μεταδεδομένα ή δεδομένα επικοινωνίας εκτός από τα δεδομένα που εισάγονται. Έχουμε έννομο συμφέρον να προσφέρουμε στους ενδιαφερόμενους μια φιλική προς το χρήστη επιλογή για την πραγματοποίηση ραντεβού. Ως εκ τούτου, η νομική βάση για την επεξεργασία δεδομένων είναι το άρθρο 1 του ν. 6 παρ. 1 s. 1 lit. f GDPR. Στο βαθμό που χρησιμοποιούμε ένα εργαλείο τρίτου μέρους για τη συμφωνία, οι πληροφορίες σχετικά με αυτό βρίσκονται στην ενότητα "Τρίτα μέρη".

3.7. Κριτικές

Οι χρήστες μπορούν να αφήνουν κριτικές στην πλατφόρμα μας για τα προϊόντα μας, τις υπηρεσίες μας ή γενικά για την εταιρεία μας. Για τον σκοπό αυτό, επεξεργαζόμαστε μεταδεδομένα ή δεδομένα επικοινωνίας εκτός από τα δεδομένα που εισάγονται. Έχουμε έννομο συμφέρον να λαμβάνουμε σχόλια από τους χρήστες σχετικά με τις προσφορές μας. Ως εκ τούτου, η νομική βάση για την επεξεργασία δεδομένων είναι το άρθρο 1 του ν. 6 παρ. 1 s. 1 lit. f GDPR. Στο βαθμό που χρησιμοποιούμε ένα εργαλείο τρίτου μέρους για τη συμφωνία, οι πληροφορίες σχετικά με αυτό βρίσκονται στην ενότητα "Τρίτοι".

3.8. Λογαριασμός πελάτη

Οι χρήστες μπορούν να ανοίξουν λογαριασμό πελάτη στην πλατφόρμα μας. Οι πληροφορίες που παρέχει ο χρήστης χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία μιας ψηφιακής επαγγελματικής κάρτας. Επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα που ζητούνται σε αυτό το πλαίσιο βάσει της σύμβασης που έχει συναφθεί με τον εκάστοτε πελάτη/χρήστη (άρθρο 6 παρ. 1 εδ. 1 στοιχ. β ΓΚΠΔ).

3.9. Ενιαία εγγραφή

Οι χρήστες μπορούν να συνδεθούν στην πλατφόρμα μας χρησιμοποιώντας μία ή περισσότερες μεθόδους ενιαίας σύνδεσης. Με τον τρόπο αυτό, χρησιμοποιούν τα δεδομένα σύνδεσης που έχουν ήδη δημιουργηθεί για έναν πάροχο. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι ο χρήστης να είναι ήδη εγγεγραμμένος στον αντίστοιχο πάροχο. Όταν ένας χρήστης συνδέεται χρησιμοποιώντας μια διαδικασία ενιαίας σύνδεσης, λαμβάνουμε πληροφορίες από τον πάροχο ότι ο χρήστης έχει συνδεθεί στον πάροχο και ο πάροχος λαμβάνει πληροφορίες ότι ο χρήστης χρησιμοποιεί τη διαδικασία ενιαίας σύνδεσης στην πλατφόρμα μας. Ανάλογα με τις ρυθμίσεις του χρήστη στο λογαριασμό του στον ιστότοπο του παρόχου, ενδέχεται να μας παρέχονται πρόσθετες πληροφορίες από τον πάροχο. Η νομική βάση για την εν λόγω επεξεργασία είναι το άρθρο 1 του ν. 6 παρ. 1 πρόταση 1 στοιχ. στ ΓΚΠΔ. Έχουμε έννομο συμφέρον να παρέχουμε στους χρήστες μια απλή δυνατότητα σύνδεσης. Ταυτόχρονα, διασφαλίζονται τα συμφέροντα των χρηστών, καθώς η χρήση είναι μόνο εθελοντική.

Οι πάροχοι των προσφερόμενων μεθόδων είναι:

3.10. Προσφορά αγαθών και υπηρεσιών

Προσφέρουμε αγαθά και υπηρεσίες μέσω της πλατφόρμας μας. Στο πλαίσιο αυτό, επεξεργαζόμαστε τα ακόλουθα δεδομένα στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγγελίας:

 • διεύθυνση χρέωσης
 • διεύθυνση παράδοσης
 • όνομα
 • e-mail και
 • κάρτα/σχεδιασμός.

Η επεξεργασία των δεδομένων πραγματοποιείται για την εκτέλεση της σύμβασης που έχει συναφθεί με τον εκάστοτε επισκέπτη του ιστότοπου (άρθρο 6 παράγραφος 1 εδάφιο 1 στοιχείο β ΓΚΠΔ).

Διαβιβάζουμε τα παραπάνω δεδομένα στους ακόλουθους παρόχους υπηρεσιών, στο βαθμό που αυτό είναι απαραίτητο στο πλαίσιο της παραγγελίας:

 • Πάροχος υπηρεσιών ναυτιλίας

Η νομική βάση της επεξεργασίας είναι το άρθρο. 6 para. 1 s. 1 lit. b GDPR, καθώς είναι απαραίτητη για την εκτέλεση της σύμβασης.

3.11. Επεξεργαστές πληρωμών

Για την επεξεργασία των πληρωμών, χρησιμοποιούμε εκτελούντες την επεξεργασία πληρωμών, οι οποίοι είναι οι ίδιοι υπεύθυνοι επεξεργασίας δεδομένων κατά την έννοια του άρθρου. 4 αριθ. 7 ΓΚΠΔ. Στο βαθμό που λαμβάνουν δεδομένα και δεδομένα πληρωμής που εισάγονται από εμάς κατά τη διαδικασία παραγγελίας, εκπληρώνουμε έτσι τη σύμβαση που συνάπτεται με τους πελάτες μας (άρθρο 6 παρ. 1 εδ. 1 στοιχ. β ΓΚΠΔ).

Αυτοί οι επεξεργαστές πληρωμών είναι:

 • Stripe Payments Europe, Ltd., Ιρλανδία
 • paywise GmbH, Γερμανία

3.12. Τεχνικά απαραίτητα cookies

Η πλατφόρμα μας θέτει cookies. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στο πρόγραμμα περιήγησης ιστού στην τελική συσκευή του επισκέπτη του ιστότοπου. Τα cookies βοηθούν να γίνει η προσφορά πιο φιλική προς τον χρήστη, αποτελεσματική και ασφαλής. Στο βαθμό που αυτά τα cookies είναι απαραίτητα για τη λειτουργία της πλατφόρμας μας ή των λειτουργιών της (εφεξής "τεχνικά απαραίτητα cookies"), η νομική βάση για τη σχετική επεξεργασία δεδομένων είναι το άρθρο 1 του Συντάγματος. 6 παρ. 1 s. 1 lit. f GDPR. Έχουμε έννομο συμφέρον να παρέχουμε στους πελάτες και άλλους χρήστες μια λειτουργική πλατφόρμα. Συγκεκριμένα, θέτουμε τεχνικά απαραίτητα cookies για τον ακόλουθο σκοπό ή σκοπούς:

 • cookies που αποθηκεύουν το καλάθι αγορών,
 • cookies που αποθηκεύουν δεδομένα σύνδεσης και
 • τα cookies που θέτουν οι πάροχοι πληρωμών για την επεξεργασία πληρωμών και δεν αναλύουν τη συμπεριφορά των χρηστών.

3.13. Λήψη της εφαρμογής

Η εφαρμογή μας είναι έτοιμη για λήψη από το App Store της Apple και το Play Store της Google (εφεξής "Καταστήματα"). Όταν οι χρήστες κατεβάζουν την εφαρμογή, διαβιβάζονται στα καταστήματα οι απαραίτητες πληροφορίες, δηλαδή ιδίως το όνομα χρήστη, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και ο αριθμός πελάτη του λογαριασμού, ο χρόνος λήψης, οι πληροφορίες πληρωμής και ο ατομικός αριθμός αναγνώρισης της συσκευής. Δεν έχουμε καμία επιρροή σε αυτή τη συλλογή δεδομένων και δεν είμαστε υπεύθυνοι γι' αυτήν. Επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα μόνο στο βαθμό που είναι απαραίτητα για τη λήψη της εφαρμογής για κινητά στην κινητή συσκευή του χρήστη.

Οι χρήστες μπορούν επίσης να κατεβάσουν αυτή την εφαρμογή για κινητά απευθείας στην κινητή συσκευή τους μέσω της πλατφόρμας μας. Κατά τη λήψη, επεξεργάζονται περαιτέρω δεδομένα χρήστη μέσω της πλατφόρμας, για τα οποία ενημερώνουμε στην πολιτική απορρήτου της πλατφόρμας μας.

3.14. Τρίτα μέρη

3.13.1. crisp.chat

Χρησιμοποιούμε το crisp.chat για να επικοινωνούμε με τους πελάτες και για την υποστήριξη πελατών. Ο πάροχος είναι η Crisp IM SARL, 2 Boulevard de Launay, 44100 Nantes, Γαλλία. Ο πάροχος επεξεργάζεται δεδομένα περιεχομένου (π.χ. καταχωρήσεις σε ηλεκτρονικές φόρμες), δεδομένα επικοινωνίας (π.χ. διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αριθμούς τηλεφώνου) και μετα/επικοινωνιακά δεδομένα (π.χ. πληροφορίες συσκευής, διευθύνσεις IP) στην ΕΕ.

Η νομική βάση για την επεξεργασία είναι το άρθρο. 6 παρ. 1 s. 1 lit. f GDPR. Έχουμε έννομο συμφέρον να απαντάμε στα ερωτήματα των πελατών μας με απλό τρόπο.

Τα δεδομένα θα διαγράφονται όταν ο σκοπός για τον οποίο συλλέχθηκαν δεν ισχύει πλέον και δεν υπάρχει υποχρέωση διατήρησής τους. Περισσότερες πληροφορίες διατίθενται στην πολιτική απορρήτου του παρόχου στη διεύθυνση https://crisp.chat/en/privacy/.

3.13.2. Πιθανές αναλύσεις

Χρησιμοποιούμε την Plausible Analytics για αναλύσεις. Ο πάροχος είναι η Plausible Insights OÜ, Västriku tn 2, 50403, Tartu, Estonia. Ο πάροχος επεξεργάζεται δεδομένα χρήσης (π.χ. ιστοσελίδες που επισκεφτήκατε, ενδιαφέρον για το περιεχόμενο, χρόνοι πρόσβασης) και μετα/επικοινωνιακά δεδομένα (π.χ. πληροφορίες συσκευής, διευθύνσεις IP) στην ΕΕ.

Η νομική βάση για την επεξεργασία είναι το άρθρο. 6 παρ. 1 s. 1 lit. a GDPR. Η επεξεργασία βασίζεται στη συγκατάθεση. Τα υποκείμενα των δεδομένων μπορούν να ανακαλέσουν τη συγκατάθεσή τους ανά πάσα στιγμή επικοινωνώντας μαζί μας, για παράδειγμα, χρησιμοποιώντας τα στοιχεία επικοινωνίας που παρέχονται στην πολιτική απορρήτου μας. Η ανάκληση δεν επηρεάζει τη νομιμότητα της επεξεργασίας μέχρι την ανάκληση.

Τα δεδομένα θα διαγράφονται όταν ο σκοπός για τον οποίο συλλέχθηκαν δεν ισχύει πλέον και δεν υπάρχει υποχρέωση διατήρησής τους. Περισσότερες πληροφορίες διατίθενται στην πολιτική απορρήτου του παρόχου στη διεύθυνση https://plausible.io/privacy.

3.14.3. Cookiebot

Χρησιμοποιούμε το Cookiebot για τη διαχείριση των συναινέσεων. Ο πάροχος είναι η Usercentrics GmbH, Sendlinger Straße 7, 80331 Μόναχο. Ο πάροχος επεξεργάζεται μετα/επικοινωνιακά δεδομένα (π.χ. πληροφορίες συσκευής, διευθύνσεις IP) στην ΕΕ.

Η νομική βάση για την επεξεργασία είναι το άρθρο. 6 παρ. 1 s. 1 lit. c DSGVO. Η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση νομικής υποχρέωσης στην οποία υποκείμεθα.

Τα δεδομένα θα διαγράφονται όταν ο σκοπός για τον οποίο συλλέχθηκαν δεν ισχύει πλέον και δεν υπάρχει υποχρέωση διατήρησής τους. Περισσότερες πληροφορίες διατίθενται στην πολιτική απορρήτου του παρόχου στη διεύθυνση https://www.cookiebot.com/en/privacy-policy/.

3.14.4. Βίντεο στο YouTube

Χρησιμοποιούμε το YouTube Videos για τα βίντεο στην πλατφόρμα. Ο πάροχος είναι η Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Δουβλίνο 4, Ιρλανδία. Ο πάροχος επεξεργάζεται δεδομένα χρήσης (π.χ. ιστοσελίδες που επισκεφτήκατε, ενδιαφέρον για το περιεχόμενο, χρόνοι πρόσβασης) και μετα/επικοινωνιακά δεδομένα (π.χ. πληροφορίες συσκευής, διευθύνσεις IP) στις ΗΠΑ.

Η νομική βάση για την επεξεργασία είναι το άρθρο. 6 παρ. 1 s. 1 lit. a GDPR. Η επεξεργασία βασίζεται στη συγκατάθεση. Τα υποκείμενα των δεδομένων μπορούν να ανακαλέσουν τη συγκατάθεσή τους ανά πάσα στιγμή επικοινωνώντας μαζί μας, για παράδειγμα, χρησιμοποιώντας τα στοιχεία επικοινωνίας που παρέχονται στην πολιτική απορρήτου μας. Η ανάκληση δεν επηρεάζει τη νομιμότητα της επεξεργασίας μέχρι την ανάκληση.

Η νομική βάση για τη διαβίβαση σε χώρα εκτός του ΕΟΧ είναι οι συγκαταθέσεις.

Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στην πολιτική απορρήτου του παρόχου στη διεύθυνση https://policies.google.com/privacy.

3.14.5. Sentry

Χρησιμοποιούμε το Sentry για την παρακολούθηση εφαρμογών και την παρακολούθηση σφαλμάτων σε εφαρμογές ή πλατφόρμες. Ο πάροχος είναι η Functional Software, Inc., 132 Hawthorne Street San Francisco, CA 94107, ΗΠΑ. Ο πάροχος επεξεργάζεται δεδομένα χρήσης (π.χ. επισκέψεις σε ιστοσελίδες, ενδιαφέρον για το περιεχόμενο, χρόνοι πρόσβασης), δεδομένα περιεχομένου (π.χ. καταχωρήσεις σε ηλεκτρονικές φόρμες) και μετα/επικοινωνιακά δεδομένα (π.χ. πληροφορίες συσκευής, διευθύνσεις IP) στις ΗΠΑ.

Η νομική βάση για την επεξεργασία είναι το άρθρο. 6 παρ. 1 s. 1 lit. a GDPR. Η επεξεργασία βασίζεται στη συγκατάθεση. Τα υποκείμενα των δεδομένων μπορούν να ανακαλέσουν τη συγκατάθεσή τους ανά πάσα στιγμή επικοινωνώντας μαζί μας, για παράδειγμα, χρησιμοποιώντας τα στοιχεία επικοινωνίας που παρέχονται στην πολιτική απορρήτου μας. Η ανάκληση δεν επηρεάζει τη νομιμότητα της επεξεργασίας μέχρι την ανάκληση.

Η νομική βάση για τη διαβίβαση σε χώρα εκτός του ΕΟΧ είναι οι τυποποιημένες συμβατικές ρήτρες. Η ασφάλεια των δεδομένων που διαβιβάζονται στην τρίτη χώρα (δηλ. σε χώρα εκτός ΕΟΧ) διασφαλίζεται από τυποποιημένες ρήτρες προστασίας δεδομένων (άρθρο 46 παράγραφος 2 στοιχείο γ) ΓΚΠΔ) που εγκρίθηκαν από την Επιτροπή της ΕΕ σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης βάσει του άρθρου 46 παράγραφος 2 στοιχείο γ) ΓΚΠΔ. 93 παρ. 2 του ΓΚΠΔ, την οποία έχουμε συμφωνήσει με τον πάροχο.

Τα δεδομένα θα διαγράφονται όταν ο σκοπός για τον οποίο συλλέχθηκαν δεν ισχύει πλέον και δεν υπάρχει υποχρέωση διατήρησής τους. Περισσότερες πληροφορίες διατίθενται στην πολιτική απορρήτου του παρόχου στη διεύθυνση https://sentry.io/privacy/.

3.14.6. heyData

Έχουμε ενσωματώσει μια σφραγίδα προστασίας δεδομένων στην πλατφόρμα μας. Ο πάροχος είναι η heyData GmbH, Schützenstraße 5, 10117 Βερολίνο, Γερμανία. Ο πάροχος επεξεργάζεται μετα/επικοινωνιακά δεδομένα (π.χ. διευθύνσεις IP) στην ΕΕ.

Η νομική βάση της επεξεργασίας είναι το άρθρο. 6 para. 1 s. 1 lit. f GDPR. Έχουμε έννομο συμφέρον να παρέχουμε στους χρήστες επιβεβαίωση της συμμόρφωσής μας με το απόρρητο των δεδομένων. Ταυτόχρονα, ο πάροχος έχει έννομο συμφέρον να διασφαλίζει ότι μόνο πελάτες με υφιστάμενες συμβάσεις χρησιμοποιούν τις σφραγίδες του, γι' αυτό και ένα απλό αντίγραφο εικόνας του πιστοποιητικού δεν αποτελεί βιώσιμη εναλλακτική λύση ως επιβεβαίωση.

Καθώς τα δεδομένα αποκρύπτονται μετά τη συλλογή, δεν υπάρχει δυνατότητα αναγνώρισης των χρηστών. Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στην πολιτική απορρήτου του παρόχου στη διεύθυνση https://heydata.eu/en/privacy-policy.

3.14.7. Firebase Cloud Messaging

Χρησιμοποιούμε το Firebase Cloud Messaging για να επικοινωνούμε με τους χρήστες. Ο πάροχος είναι η Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Δουβλίνο 4, Ιρλανδία. Ο πάροχος επεξεργάζεται δεδομένα χρήσης (π.χ. ιστοσελίδες που επισκεφτήκατε, ενδιαφέρον για το περιεχόμενο, χρόνοι πρόσβασης) και μετα/επικοινωνιακά δεδομένα (π.χ. πληροφορίες συσκευής, διευθύνσεις IP) στην ΕΕ.

Η νομική βάση για την επεξεργασία είναι το άρθρο. 6 παρ. 1 s. 1 lit. a GDPR. Η επεξεργασία βασίζεται στη συγκατάθεση. Τα υποκείμενα των δεδομένων μπορούν να ανακαλέσουν τη συγκατάθεσή τους ανά πάσα στιγμή επικοινωνώντας μαζί μας, για παράδειγμα, χρησιμοποιώντας τα στοιχεία επικοινωνίας που παρέχονται στην πολιτική απορρήτου μας. Η ανάκληση δεν επηρεάζει τη νομιμότητα της επεξεργασίας μέχρι την ανάκληση.

Τα δεδομένα θα διαγράφονται όταν ο σκοπός για τον οποίο συλλέχθηκαν δεν ισχύει πλέον και δεν υπάρχει υποχρέωση διατήρησής τους. Περισσότερες πληροφορίες διατίθενται στην πολιτική απορρήτου του παρόχου στη διεύθυνση https://firebase.google.com/support/privacy.

3.14.8. Posthog

Χρησιμοποιούμε το Posthog για Feature Flags και Ανάλυση προϊόντων. Ο πάροχος είναι η PostHog, Inc., San Francisco, 2261 Market St #4008, San Francisco, CA, USA. Ο πάροχος επεξεργάζεται τα αναγνωριστικά χρήστη στην ΕΕ.

Η νομική βάση για την επεξεργασία είναι το άρθρο. 6 παρ. 1 s. 1 lit. f GDPR. Η επεξεργασία βασίζεται στο έννομο συμφέρον μας να βελτιώσουμε το προϊόν μας και να ενεργοποιήσουμε/απενεργοποιήσουμε ορισμένες λειτουργίες.

Τα δεδομένα θα διαγράφονται όταν ο σκοπός για τον οποίο συλλέχθηκαν δεν ισχύει πλέον και δεν υπάρχει υποχρέωση διατήρησής τους. Περισσότερες πληροφορίες διατίθενται στην πολιτική απορρήτου του παρόχου στη διεύθυνση https://posthog.com/privacy.

3.14.9. Βιολοντσέλο

Χρησιμοποιούμε το Cello για το πρόγραμμα παραπομπών μας. Ο πάροχος είναι η Powerplay GmbH, Philipp-Loewenfeld-Straße 19, 80339 Μόναχο, Γερμανία. Ο πάροχος επεξεργάζεται μετα/επικοινωνιακά δεδομένα (π.χ. πληροφορίες συσκευής, διευθύνσεις IP), κύρια δεδομένα, διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και χώρα στην ΕΕ.

Η νομική βάση είναι το άρθρο. 6 παρ. 1 s. 1 lit. f GDPR. Έχουμε έννομο συμφέρον να παρέχουμε στους χρήστες μας ένα πρόγραμμα παραπομπών το οποίο μπορούν να επιλέξουν να χρησιμοποιήσουν εάν τους αρέσουν οι υπηρεσίες μας.

Τα δεδομένα θα διαγράφονται όταν ο σκοπός για τον οποίο συλλέχθηκαν δεν ισχύει πλέον και δεν υπάρχει υποχρέωση διατήρησής τους. Περισσότερες πληροφορίες διατίθενται στην πολιτική απορρήτου του παρόχου στη διεύθυνση https://cello.so/privacy-policy/.

3.14.10. ChatGPT

Χρησιμοποιούμε το ChatGPT για σκοπούς υποστήριξης πελατών. Ο πάροχος είναι η OpenAI Ireland Ltd., 1ος όροφος, The Liffey Trust Centre, 117-126 Sheriff Street Upper, Δουβλίνο 1, D01 YC43, Ιρλανδία. Ο πάροχος επεξεργάζεται δεδομένα περιεχομένου στις ΗΠΑ.

Η νομική βάση είναι το άρθρο. 6 παρ. 1 s. 1 lit. f GDPR. Έχουμε έννομο συμφέρον να παρέχουμε στους πελάτες μας γρήγορη και αποτελεσματική υποστήριξη πελατών.

Τα δεδομένα θα διαγράφονται όταν ο σκοπός για τον οποίο συλλέχθηκαν δεν ισχύει πλέον και δεν υπάρχει υποχρέωση διατήρησής τους. Περισσότερες πληροφορίες διατίθενται στην πολιτική απορρήτου του παρόχου στη διεύθυνση https://openai.com/policies/privacy-policy.

4. Επεξεργασία δεδομένων σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης

Εκπροσωπούμαστε στα δίκτυα κοινωνικής δικτύωσης προκειμένου να παρουσιάσουμε τον οργανισμό μας και τις υπηρεσίες μας εκεί. Οι διαχειριστές αυτών των δικτύων επεξεργάζονται τακτικά τα δεδομένα των χρηστών τους για διαφημιστικούς σκοπούς. Μεταξύ άλλων, δημιουργούν προφίλ χρηστών από τη διαδικτυακή τους συμπεριφορά, τα οποία χρησιμοποιούνται, για παράδειγμα, για την προβολή διαφημίσεων στις σελίδες των δικτύων και αλλού στο Διαδίκτυο που ανταποκρίνονται στα ενδιαφέροντα των χρηστών. Για το σκοπό αυτό, οι φορείς εκμετάλλευσης των δικτύων αποθηκεύουν πληροφορίες σχετικά με τη συμπεριφορά των χρηστών σε cookies στους υπολογιστές των χρηστών.

4.1. Facebook

Διατηρούμε προφίλ στο Facebook. Ο φορέας εκμετάλλευσης είναι η Meta Platforms Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Δουβλίνο 2, Ιρλανδία. Η πολιτική απορρήτου είναι διαθέσιμη εδώ: https://www.facebook.com/policy.php. Η δυνατότητα εναντίωσης στην επεξεργασία δεδομένων προκύπτει μέσω των ρυθμίσεων για τις διαφημίσεις: https://www.facebook.com/settings?tab=ads. Είμαστε συνυπεύθυνοι επεξεργασίας για την επεξεργασία των δεδομένων των επισκεπτών του προφίλ μας βάσει συμφωνίας κατά την έννοια του άρθρου 3 του ν. 26 GDPR με το Facebook. Το Facebook εξηγεί ακριβώς ποια δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία στη διεύθυνση https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data. Τα υποκείμενα των δεδομένων μπορούν να ασκήσουν τα δικαιώματά τους τόσο εναντίον μας όσο και εναντίον του Facebook. Ωστόσο, σύμφωνα με τη συμφωνία μας με το Facebook, είμαστε υποχρεωμένοι να διαβιβάζουμε τα αιτήματα στο Facebook. Συνεπώς, τα υποκείμενα των δεδομένων θα λάβουν ταχύτερη απάντηση εάν επικοινωνήσουν απευθείας με το Facebook.

4.2. Instagram

Διατηρούμε προφίλ στο Instagram. Ο διαχειριστής είναι η Meta Platforms Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Δουβλίνο 2, Ιρλανδία. Η πολιτική απορρήτου είναι διαθέσιμη εδώ: https://help.instagram.com/519522125107875.

4.3. Tiktok

Διατηρούμε ένα προφίλ στο Tiktok. Ο φορέας εκμετάλλευσης είναι η TikTok Technology Limited, η έδρα της οποίας βρίσκεται στη διεύθυνση 10 Earlsfort Terrace, Dublin, D02 T380, Ireland. Η πολιτική απορρήτου είναι διαθέσιμη εδώ: https://www.tiktok.com/de/privacy-policy.

4.4. X (πρώην Twitter)

Διατηρούμε ένα προφίλ στο X. Ο φορέας εκμετάλλευσης είναι η Twitter Inc, 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, ΗΠΑ. Η πολιτική απορρήτου είναι διαθέσιμη εδώ: https://twitter.com/de/privacy. Ένας τρόπος εναντίωσης στην επεξεργασία δεδομένων είναι μέσω των ρυθμίσεων για τις διαφημίσεις: https://twitter.com/personalization.

4.5. LinkedIn

Διατηρούμε προφίλ στο LinkedIn. Ο φορέας εκμετάλλευσης είναι η LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Δουβλίνο 2, Ιρλανδία. Η πολιτική απορρήτου είναι διαθέσιμη εδώ: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?_l=de_DE. Ένας τρόπος εναντίωσης στην επεξεργασία δεδομένων είναι μέσω των ρυθμίσεων για τις διαφημίσεις: https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out.

5. Αλλαγές στην παρούσα πολιτική απορρήτου

Διατηρούμε το δικαίωμα να αλλάξουμε την παρούσα πολιτική απορρήτου με ισχύ για το μέλλον. Η τρέχουσα έκδοση είναι πάντα διαθέσιμη εδώ.

6. Ερωτήσεις και σχόλια

Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις ή σχόλια σχετικά με την παρούσα πολιτική απορρήτου, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας χρησιμοποιώντας τα στοιχεία επικοινωνίας που παρέχονται παραπάνω.