Algemene voorwaarden van Spreadly GmbH

Spreadly GmbH
Forstenrieder Weg 1G
82065 Baierbrunn
Duitsland

Vertegenwoordigd door de raad van bestuur: Florian Theimer

E-mail: info@spreadly.app

§ 1 Contractuele partners, toepassingsgebied

(1) Spreadly GmbH (hierna "SPREADLY" genoemd) biedt een online winkel aan op https://spreadly.app/-/shop waar klanten digitale en NFC visitekaartjes en stickers kunnen kopen.

(2) De volgende Algemene Voorwaarden (hierna te noemen "AV") zijn van toepassing op alle overeenkomsten via de SPREADLY online shop met haar klanten die als ondernemer goederen kopen via het platform.

(3) Deze AV zijn exclusief van toepassing. Afwijkende, tegenstrijdige of aanvullende algemene voorwaarden van de Klant maken alleen deel uit van het contract indien en voor zover hun geldigheid uitdrukkelijk is goedgekeurd door SPREADLY.

(4) De online shop is alleen gericht op ondernemers en niet op consumenten. Een consument is elke natuurlijke persoon die een juridische transactie sluit voor een doel dat niet kan worden toegeschreven aan zijn of haar commerciële of zelfstandige beroepsactiviteit.

§ 2 Sluiting van het contract, levering van diensten

I. Verzendproducten:

(1) De productpresentaties in de online shop van SPREADLY zijn aanbiedingen aan de Klant om te kopen. Door te klikken op de knop "Nu kopen" aan het einde van het bestelproces, aanvaardt de Klant dit aanbod met bindende werking.

(2) De plaatsing van de producten in de online shop vormt een bindend aanbod tot het sluiten van een contract voor deze artikelen. Als de klant een NFC visitekaartje wil kopen, kan hij kiezen tussen personaliseerbare en niet-personaliseerbare visitekaartjes. Als de klant kiest voor een personaliseerbaar visitekaartje, zijn er verschillende configuratietools beschikbaar in de online shop. Het voltooide product kan vervolgens in het winkelmandje worden geplaatst. Voor de andere aankoopproducten kan de klant de producten eerst vrijblijvend in het winkelmandje leggen en vervolgens op de knop "Afrekenen" klikken om het bestelproces te starten. Na het invoeren van het aflever- en verzendadres en het selecteren van een betaaloptie, komt de klant op de definitieve bestelpagina. Hier kunnen ze hun bestelling nog eens controleren en indien nodig hun gegevens wijzigen. Door te klikken op de knop "Kopen / bestellen met betalingsverplichting" aanvaardt de klant het bindende aanbod van SPREADLY. Onmiddellijk na het verzenden van de bestelling ontvangt de klant nog een bevestiging van de koopovereenkomst per e-mail.

(3) De klant heeft ook de mogelijkheid om zich te registreren en toekomstige bestellingen te plaatsen na het invoeren van een gebruikersnaam en wachtwoord.

II. Digitale visitekaartjes

(1) Om een abonnement op een digitaal visitekaartje te bestellen, moet de klant zich eerst registreren. De klant kan dan het gewenste abonnementsmodel selecteren en zijn digitale visitekaartje instellen voordat hij wordt doorgestuurd naar de betaalpagina.

(2) Indien overeengekomen kan de klant het digitale visitekaartje gratis testen tijdens een overeengekomen proefperiode. Voor deze proefperiode zijn geen betalingsgegevens vereist. Als de klant na de proefperiode geen betalingsgegevens verstrekt, eindigt het contract automatisch aan het einde van de gratis proefperiode.

(3) Tenzij anders overeengekomen in individuele contracten, gelden de volgende annuleringstermijnen voor een abonnement op een digitaal visitekaartje:

  • Bij een looptijd van één maand is opzegging te allen tijde mogelijk tot het einde van de contractueel overeengekomen looptijd;
  • Bij een looptijd van drie maanden is opzegging te allen tijde mogelijk met een opzegtermijn van één maand tot het einde van de contractueel overeengekomen looptijd;
  • Bij een looptijd van één jaar is opzegging te allen tijde mogelijk met een opzegtermijn van twee maanden tot het einde van de contractueel overeengekomen looptijd;
  • Bij een looptijd van drie jaar is opzegging te allen tijde mogelijk met een opzegtermijn van zes maanden tot het einde van de contractueel overeengekomen looptijd.

Als het contract niet wordt opgezegd aan het einde van de respectieve minimale contracttermijn, wordt het contract opnieuw verlengd met de overeengekomen minimale contracttermijn en kan het vervolgens opnieuw worden opgezegd aan het einde van de verlengde minimale contracttermijn met inachtneming van de bovengenoemde opzegtermijnen.

§ 3 Levering, verzendingsvoorwaarden

(1) Met betrekking tot verzendkosten en levertijden wordt verwezen naar de actuele SPREADLY verzendkosten tabel. De Klant krijgt ook de exacte verzendkosten te zien tijdens het bestelproces.

(2) Inzameling op locatie is niet mogelijk.

§ 4 Betalingsvoorwaarden

(1) Op alle prijzen is de toepasselijke wettelijke belasting op de toegevoegde waarde van toepassing. De belasting wordt apart op de factuur vermeld.

(2) De prijzen op het moment van de bestelling door de klant zijn van toepassing. De klant wordt geïnformeerd over de geldigheidsduur van de beperkte aanbiedingen wanneer deze in de winkel worden weergegeven.

(3) De betaling van de goederen kan geschieden volgens de betalingswijzen voorgesteld in de bestelprocedure en onder de daarin vermelde voorwaarden. SPREADLY behoudt zich het recht voor om bepaalde betalingswijzen uit te sluiten afhankelijk van het resultaat van de verificatie van de gegevens van de Klant (identiteits- en kredietcontrole). De volgende betaalwijzen zijn over het algemeen beschikbaar voor de klant in de online shop:

(a) Creditcard: Bij het plaatsen van de bestelling geeft de klant zijn creditcardgegevens op. Na legitimatie als rechtmatige kaarthouder wordt de betalingstransactie automatisch uitgevoerd en wordt de kaart gedebiteerd.

(b) PayPal: Tijdens het bestelproces wordt de klant doorgestuurd naar de website van de online aanbieder PayPal. Om het factuurbedrag via PayPal te kunnen betalen, moet hij daar geregistreerd zijn of zich eerst aanmelden, zich legitimeren met de toegangsgegevens en de betalingsopdracht aan de verkoper bevestigen.

(c) SEPA-incassomachtiging: Als je instemt met de inning van het factuurbedrag via SEPA-incassomachtiging, wordt de betaling verwerkt via de betalingsdienstaanbieder Stripe.

(d) Vooruitbetaling: De klant ontvangt een factuur met bankoverboekingsgegevens na afsluiting van het contract.

(4) Indien de Klant in gebreke blijft met de betaling, behoudt SPREADLY zich het recht voor om de Klant een forfaitair bedrag van € 5,99 aan te rekenen voor de tweede en alle volgende aanmaningen, ongeacht of de eerste aanmaning per post of per e-mail aan de Klant werd verstuurd. De Klant heeft echter het recht om aan te tonen dat de door SPREADLY geleden schade lager is dan de forfaitaire kosten. In geval van achterstallige betaling verbindt de Klant zich ertoe alle kosten, uitgaven en gelden te vergoeden die SPREADLY heeft moeten maken om haar aanspraken geldend te maken. Onverminderd een eventuele verplichting tot terugbetaling van kosten op grond van het procesrecht, vallen hieronder ook alle buitengerechtelijke kosten gemaakt door een bevoegd incassobureau of advocaat.

(5) De Klant heeft het recht om een retentierecht uit te oefenen op de vordering tot betaling van SPREADLY waarop hij recht heeft op grond van artikel 320 BGB of die anderszins voortvloeien uit dezelfde contractuele relatie. Andere retentierechten komen de Klant niet toe.

(6) De Klant is gerechtigd een onbetwiste of rechtsgeldig vastgestelde vordering te verrekenen met de betalingsvordering van SPREADLY. Voorts is de Klant gerechtigd tot verrekening van een vordering die voortvloeit uit het feit dat SPREADLY haar verplichtingen niet of niet behoorlijk is nagekomen, indien deze verplichtingen in een relatie van nakoming en contraprestatie staan tot zijn betalingsvordering waarmee verrekening dient plaats te vinden. Bovendien is verrekening uitgesloten.

§ 5 Eigendomsvoorbehoud

(1) SPREADLY behoudt zich de eigendom van het geleverde voor totdat volledige betaling heeft plaatsgevonden.

(2) SPREADLY is gerechtigd tot het doen van deelleveringen in de gebruikelijke omvang.

§ 6 Aansprakelijkheid, garantie

(1) Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, zijn de wettelijke garantierechten van toepassing.

(2) SPREADLY is onbeperkt aansprakelijk in gevallen van opzet, grove nalatigheid en verwijtbaar letsel aan leven, ledematen of gezondheid.

(3) Niettegenstaande de voornoemde gevallen van onbeperkte aansprakelijkheid, is SPREADLY slechts aansprakelijk voor licht nalatig plichtsverzuim in geval van schending van wezenlijke contractuele verplichtingen, d.w.z. verplichtingen waarvan de nakoming essentieel is voor de goede uitvoering van het contract of waarvan de schending de verwezenlijking van het doel van het contract in gevaar brengt en op de naleving waarvan de wederpartij regelmatig mag vertrouwen, maar beperkt tot de schade die voorzienbaar was op het moment van het sluiten van het contract en typisch is voor het contract.

(4) De bovenstaande aansprakelijkheidsbeperkingen zijn niet van toepassing op aansprakelijkheid volgens de Wet Productaansprakelijkheid.

(5) Deze aansprakelijkheidsregel geldt ook ten gunste van werknemers, vertegenwoordigers, organen, plaatsvervangers en verwerkers van SPREADLY.

§ 7 Contracttaal, opslag van contractteksten

(1) De beschikbare taal voor het afsluiten van het contract is Duits.

(2) SPREADLY biedt vertalingen van deze AV in andere talen aan. Deze dienen uitsluitend ter informatie. De betekenis van de hierin opgenomen voorwaarden, bepalingen en garanties zijn onderworpen aan hun respectievelijke definities en interpretaties in de Duitse taal. In geval van tegenstrijdigheid of inconsistentie tussen de Duitse versie van deze tekst en de vertaling daarvan, prevaleert alleen de Duitse versie.

(3) SPREADLY zal de tekst van de overeenkomst opslaan en de bestelgegevens en AV per e-mail aan de Klant zenden.

§ 8 Gegevensbeveiliging, gegevensbescherming

(1) SPREADLY zal zich houden aan de toepasselijke bepalingen inzake gegevensbescherming, in het bijzonder die welke in Duitsland van toepassing zijn, en zal haar werknemers die ingezet worden in verband met het contract en de uitvoering ervan verplichten tot geheimhouding van gegevens, tenzij zij hiertoe reeds in het algemeen verplicht zijn.

(2) Indien SPREADLY persoonsgegevens verzamelt, verwerkt of gebruikt, garandeert zij dat zij daartoe gemachtigd is overeenkomstig de toepasselijke bepalingen, in het bijzonder die van de wetgeving inzake gegevensbescherming.

(3) SPREADLY zal gegevens met betrekking tot de klant alleen verzamelen en gebruiken voor zover dat nodig is voor de uitvoering van dit contract. De Klant stemt in met het verzamelen en het gebruik van deze gegevens in deze mate.

(4) SPREADLY is bevoegd de benodigde gegevens door te geven aan derden indien zij deze opdracht geeft tot het uitvoeren van werkzaamheden in verband met de bestelling van de klant.

(5) Daarnaast wordt verwezen naar het privacybeleid van SPREADLY. Zie https://spreadly.app/-/legal/privacy

(6) Voor zover SPREADLY in het kader van haar dienstverlening persoonsgegevens verwerkt namens derden, gebeurt dit op basis van de gegevensverwerkingsovereenkomst in bijlage 1. Deze overeenkomst regelt in het bijzonder de beveiligingsmaatregelen om de gegevens te beschermen en zorgt ervoor dat de verwerking wordt uitgevoerd in overeenstemming met de vereisten van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR) en andere relevante wetten inzake gegevensbescherming.

§ 9 Overmacht

Geen van de partijen is verplicht zijn contractuele verplichtingen na te komen in geval van en voor de duur van overmacht. Met name de volgende omstandigheden moeten worden beschouwd als overmacht in deze zin:

  • brand/explosie/overstroming waarvoor de contractpartner niet verantwoordelijk is;
  • oorlog, muiterij, blokkade, embargo, pandemie;
  • arbeidsconflicten die langer dan 6 weken duren en niet door toedoen van de contractpartner zijn ontstaan,

Elke contractpartner moet de andere onmiddellijk schriftelijk op de hoogte brengen van het optreden van een geval van overmacht.

§ 10 Diversen

(1) Uitsluitend het Duitse recht is van toepassing, met uitsluiting van de bepalingen van het internationale privaatrecht en het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken (CISG).

(2) Mocht een bepaling van deze Algemene Voorwaarden ongeldig zijn, dan blijft de rest van het contract geldig. In plaats van de ongeldige bepaling gelden de relevante wettelijke bepalingen.

(3) Er zijn geen mondelinge of schriftelijke zekerheidsovereenkomsten.

(4) Indien de Klant een handelaar, een rechtspersoon van publiek recht of een bijzonder fonds van publiek recht is, is de plaats van jurisdictie voor alle geschillen die voortvloeien uit contractuele relaties tussen de Klant en SPREADLY de maatschappelijke zetel van SPREADLY.

Bijlagen

Versie 1.1, geldig vanaf 14 maart 2024

Spreadly logo Spreadly GmbH © 2024